k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Proč ne?

5. 10. 2013 (před 8 lety) — k47 (CC by)

Před­stavte si, že se chete zů­čast­nit li­te­rární sou­těže. Dále si před­stavte, že tahle soutěž má téma Škola základ života, které spíš než cokoli jiného při­po­míná zadání slo­hovky ze zá­kladní školy a říká si o nudný, před­ví­da­telný vý­sle­dek. Jak byste se s tím vy­rov­nali? Jak byste při­stou­pili k pro­blému, aby to za něco stálo? Jak byste pojali celou ope­raci?

Před pár (tý)dny jsem se v po­dobné si­tu­aci ocitl a už od za­čátku mi bylo jasné, že je zcela ab­surdní se po­kou­šet řešit tuhle zá­le­ži­tost ja­kým­koli kon­več­ním způ­so­bem. Byl čas na další te­ma­tic­kou sa­bo­táž, která splní zadání jen tak mi­mo­cho­dem a nechá kolem dost vol­ného místa, abych se mohl vě­no­vat Vlast­ním Věcem.

Ale jak na to?

Byla jenom jedna mož­nost: Musel jsem pryč, do přítmí a ano­ny­mity města, nechat v in­to­xi­ko­vané hlvavě pomalu krys­ta­li­zo­vat nápady, jako il hombre in­vi­si­ble vlét­nout do jed­noho baru se snůš­kou smyš­le­ných pří­běhů, za chvíli vy­pad­nout a vydat se zde­ci­mo­vat další podnik, jenom abych se k ránu vrátil s po­znám­kami na­čmá­ra­nými na ubrous­cích zpod koktejlů.

Proč ne? Byl to plán jako každý jiný a když při­nese vý­sledky, který blázen by se za­bý­val de­taily a hledal těla za­ko­paná v polích.

Vý­sled­kem těch ně­ko­lik dnů ší­len­ství je kra­tičká po­vídka jménem Aka­de­mická čtvrt­ho­dinka (do­hro­mady má 3150 slov včetně po­zná­mek, sou­těžní limit čítal ma­xi­málně 5 ne-normo-strá­nek), která tématu tech­nicky vy­ho­vuje, ale všechno bere z druhé strany. Pů­vodně nesla ne­fo­remné jméno Škola života základ života, které ačkoli zní otřesně, docela dobře vy­sti­huje po­statu věci, potom, jak jsem se minule mezi řečí zmínil, na chvíli zís­kala jméno Mi­no­tau­rus, pod kterým jsem ji při­hlá­sil do sou­těže. Na­ko­nec se ale ozna­čení ustá­lilo na Aka­de­mické čtvrt­ho­dince, což se přece jenom tématu dotýká víc než pří­šera z řecké my­to­lo­gie, která zá­ro­veň sdílí jméno s fik­tiv­ním ná­po­jem, který Adam K., Peo a další ve čtvrt­ho­dince pijí.

Jak to tedy na­ko­nec do­padlo? Co bude dál?

To ještě nevím, protže se vý­sledky vy­hla­šují právě dnes. Nicméně pořád platí, že škola je základ života. Ale ne škola jako in­sti­tuce, ale jako proces.

PS: pojem aka­de­mická čtvrt­ho­dinka jako takový celkem za­jí­mavé pozadí

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz