k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Příliš mnoho informací

16. 7. 2010 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Po­slední dobou plavu v moři sé­man­tic­kého webu. A ztrá­cím se v něm.

(Te­le­gra­ficky: sé­man­tický web je jakýsi další level těch našich in­ter­netů. V sou­čas­nosti je to jenom hro­mada strá­nek s textem, sé­man­tický web má za cíl do toho všeho nějak za­kom­po­no­vat význam in­for­mací, aby se daly snadno stro­jově zpra­co­vá­vat).

Ze za­čátku mi při­pa­dalo, že je zdrojů in­for­mací málo a nedá se tam nic najít, ale po­stu­pem času jsem zjiš­ťo­val, že síť zdrojů sé­man­tic­kých dat, je velice masivní. A na­jed­nou se na mě vy­sy­palo příliš mnoho in­for­mací ro­ze­se­tých na příliš mnoha mís­tech. A k tomu si při­počtěte všechny ty tech­no­lo­gie jako RDF, SPARQL, on­to­lo­gie, FOAF, OWL, SKOS, YAGO atakdále, atakdále. O zábavu na dlouhé zimní večery je po­sta­ráno.

Když to tady takhle napíšu, řek­nete si „nějaký in­for­mace někde na in­ter­ne­tech, no a co?“ Teprve, když člověk vidí všechna ta data, mu do­chá­zejí ne­sku­tečné mož­nosti. Jenom si vez­měte, že spousta webů po­sky­tuje ve­řejný SPARQL en­d­point a umož­ňuje se tak na tato sé­man­tická data do­za­to­vat po­dobně jako na re­lační da­ta­bázi. Takže když víte kde a jak, není pro­blém zod­po­vě­dět na li­bo­vol­nou bi­zarní otázku jako třeba: jaké hu­dební sku­piny po­chá­zejí z měst z méně než tři­ceti tisíci oby­va­teli, vydali aspoň tři alba a na ně­ja­kém fes­ti­valu hráli spolu s jinou sku­pi­nou která někdy vy­stou­pila na Rock for people. Sice bych tenhle dotaz ve SPARQLu ne­chtěl psát, ale šlo by to zjis­tit. Spolu se všemi uži­teč­nými věcmi.

Mě sa­mo­zřejmě jde o to, jak tahle data zne­u­žít ve wy­hle­da­wa­czi Ještě se nechte pře­kva­pit.


Mi­mo­cho­dem, během plavby v sé­man­tic­kých vodách jsem ob­je­vil ně­ko­lik za­jí­ma­vých vě­ci­ček. Pár pří­kladů:


PS: myš­lenka ke stavu ob­chod­ních modelů zá­bav­ního prů­myslu, DRM a války proti pi­rát­ství: lidé chtějí kon­zu­mo­vat obsah neboli in­for­mace. Nej­lepší by tedy bylo, jim do cesty ne­klást pře­kážky a zavést takové pod­mínky, aby mohli zkon­zu­mo­vat všechno, co chtějí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz