k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Přechod na betu Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope

6. 4. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Před pár dny jsem pře­zbro­jil na novou (beta)verzi Ubuntu 9.04 Jaunty Jacka­lope. Měl jsem cukání přejít už od verze Alpha 5, ale to je přece jenom alfa, což může zna­me­nat ještě víc pro­blémů než jsem měl s touto betou.

Ale nebudu před­bí­hat a vezmu to pěkně po­po­řádku.

Začalo to in­sta­lací (pře­psání re­po­zi­tářů + update), která nebyla úplně v po­řádku, ně­ko­li­krát se pře­ru­šila (ale to se stalo i při mi­nu­lém up­gradu) a na konci selhal balík b43-něco-něco, tak jsem ho promptně, podle hesla: špatné maso musí pryč, odin­sta­lo­val. Po re­bo­otu se mi místo Gnome uká­zalo jenom nějaké smetí, které na mo­ni­tor vy­sy­pala gra­fická karta a dál nic. Klá­ves­nice ne­fun­go­vala a muselo se re­star­to­vat na­tvrdo. Tento pro­blém se vy­ře­šil odin­sta­lo­vá­ním ovla­dačů fglrx, které oči­vidně neměly svůj den, nebo prostě vy­hlá­sily válku mému no­te­booku HP nx6325 s ně­ja­kou in­te­gro­va­nou vy­ko­páv­kou od ATI.

Po pře­ko­nání této pře­kážky se uká­zalo, že de­ko­rá­tor me­ta­city ne­de­ko­ruje okna (což je zcela zá­sadní pro­blém v jeho funkč­nosti, ale už jsem se s tím setkal – stá­valo se mi to ještě v pra­věku při hrát­kách s Com­pi­zem), na což je jed­no­du­chý lék, stačí na­sta­vit, aby se při při­hlá­šení do Xek, au­to­ma­ticky spus­til příkaz metacity --replace (dá se na to nějak do­kli­kat v menu systém→správa). Pak stačí re­star­to­vat Xka (Ctrl-Alt-Backspace) a všechno de­ko­ruje.

V nových X.org je de­faultně vy­pnuta tato klá­ve­sová zkratka, což ne­po­va­žuji zrovna za nej­chytřejší roz­hod­nutí.

Jinak dojmy po na­in­sta­lo­vání byly zpo­čátku celkem po­zi­tivní. Nové Gnome mi přijde opravdu o hodně sviž­nější a všechno (až na to výše zmí­něné) fun­guje jak má.

I když poz­ději se uká­zalo, že v ovla­da­čích gra­fiky je něco shni­lého a ne­ak­ce­le­rují a zvuk má nějaké pro­blémy.

Inu, be­ta­verze.


Ještě po­zna­tek: Ubuntu si při ugra­dech a up­da­tech na nové verze ne­chává staré verze jader, což se pro­jeví jednak tím, že při bootu máte na výběr z asi mi­li­onu po­lo­žek a za druhé to po­cho­pi­telně zabírá místo. Ne­mys­lel jsem si, že to může za­bí­rat nějak moc, ale za rok a půl se složil kernel s ker­ne­lem a na­střá­dalo se to. Po od­stra­nění všech ker­nelů (kromě ak­tu­ál­ního, sa­mo­zřejmě) ná­stro­jem Cruft remover se mi na disku uvol­nilo asi 1.5GB místa. No ne­berte to!

Tolik nové Ubuntu, není nijak zá­sadně lepší, je to prostě jenom další verze.


První be­to­nový roll!


Z҉A҉L҉G҉O̚̕̚ ͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝HE ͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝s COMES ̡̢̛̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍ ̎̏̚ ̡̢̡̢̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟̠ ̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎̏ ̐̑̒̓̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓ ̔̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉ ҉̔̕̚̕̚҉ ~HE ͡҉ ҉̔̕WHO͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟ WA͡҉ ҉̔̕̚~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ITS BEHIND ͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇THE ͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉WALL ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇͡҉"


Po­slední dobou vůbec nepíšu, ale zato dělám na wy­hle­da­wa­czi a příště zre­ka­pi­tu­luji no­vinky a na­stí­ním bu­doucí vývoj.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz