k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Povídka!

14. 10. 2010 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Před pár dny na SASPI skon­čil workshop na téma Tři­náctka. Na­po­sledy jsem se ta­měj­šího workshopu zú­čast­nil někdy v roce 2008 a to je za­tra­ceně dlouho. Tak jsem si řekl: „hej, ko­nečně něco napíšu.“ A napsal jsem. Do tématu jsem se sice narval dost di­le­tant­sky – vy­ro­bil jsem docela nor­mální po­vídku a do ní na­ra­fi­čil ně­ko­lik tři­nác­tek – ale to nebylo dů­le­žité. Ten workshop byl jis­krou, která mě do­nu­tila po dlouhé době zase prsty tančit po klá­ves­nici a vy­tan­čit ně­ja­kou tu prózu.

Vý­sled­kem je po­vídka 2. února 2010, která se – ehm – ode­hrává půl roku po konci Ter­mi­na­lity a je vlastně sou­částí jejího po­kra­čo­vání, kte­rému jsem začal pro­vi­zorně říkat Dark night of the soul a vypadá to tak, že jméno nej­spíš zů­stane.

Jo jo, celá tahle ne­pří­jemná věc s Ter­mi­na­li­tou. Nebudu lhát, nebudu mlžit ani za­pí­rat. Celá Ter­mi­na­lita je hotová. Už dlouho. Má 41 ka­pi­tol a 190 nor­mostran. Podle zá­znamů v GIT re­po­zi­táři do­sáhla fi­nál­ního stavu 30. ledna tohoto roku. Pak už zbý­valy jen ne­ko­nečné ko­rek­tury a opravy pře­klepů. Po­slední z nich byl pro­ve­den 24. dubna 2010 v 19:09. A potom už nic. Začal jsem pře­mýš­let o po­kra­čo­vání a psal nějaké po­známky a črty a teď mám docela jasnou před­stavu, co bude dě­jo­vým pa­li­vem pro Dark night of the soul.

Tak dlouho jsem s Ter­mi­na­li­tou váhal a od­klá­dal ji, pro­tože jsem ne­vě­děl, co s ní vlastně chci udělat. Otázka zní: mám ji pu­b­li­ko­vat na k47čce? Chcete ji?

PS1: Na­ko­nec můj pří­spě­vek do workshopu ne­do­stal vůbec žádný hlas. Možná proto, že sku­teč­ným té­ma­tem po­vídky není číslo 13, ale násilí – dů­kladně pro­myš­lené, ale přesto ne­smy­slné.

PS2: Ale musím říct, že je pří­jemné se zase vrátit ke kla­sice: še­do­černé pozadí geditu s ro­ze­psa­nou po­víd­kou a po­známky na spoustě papírů bokem.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz