k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Povídka P14

21. 1. 2010 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Už za­tra­ceně dlouho jsem ne­vy­pus­til žádnou prózu. Já vím, já vím. Nic po mě ne­há­zejte. Před mě­sí­cem jsem do­ra­zil Cor­po­ral Cortex a od té doby bylo ticho po pěšině. Dů­vo­dem nebylo to, že bych nic nepsal, to ne. Psal jsem a to dalo by se říct, že i celkem dost, ale v žádném z roz­je­tých pří­běhů jsem ne­vy­tvo­řil nějaký ce­listvý kus, který by se dal pu­b­li­ko­vat (teď za­po­mí­nám na Ter­mi­na­litu, ale to je trochu jiný případ). Až doteď!

Ve svém roz­sáh­lém ar­chivu nikdy ne­do­kon­če­ných po­ví­dek jsem našel a dopsal kousek s názvem P14

P14 těsně na­va­zuje na Neděli tři­nác­tého (jejíž název běžně zkra­cuji na N13 – odtud tedy P14) a ode­hrává se tak poz­ději toho samého dne v dubnu 2007.

N13P14 jsou sou­částí úvodu do del­šího pří­bě­ho­vého celku s názvem Deníky mrt­vého muže (DMM), z nějž jsem napsal jenom pár pří­běhů pře­vážně z konce DMM, který se časově klene až do konce roku 2007. Deníky pak pře­chá­zejí do ja­ké­hosi tur­bu­lent­ního me­zi­časí, aby po­sléze přešli rovnou do Ter­mi­na­lity. Jak je vidno, všechno je se vším pro­po­jené a tím, že jsem dopsal příběh ode­hrá­va­jící se skoro tři roky v mi­nu­losti, jsem vlastně načrtl nej­hlubší zá­klady na kte­rých staví pří­běhy mnohem poz­dější.

A jenom aby bylo jasno, P14 jsem psát na sklonku roku 2007. Ale když se na to zpětně dívám, napadá mě, že to čekání bylo dů­le­žité, pro­tože jenom čas do­ká­zal vy­pl­nit celé ty roky růz­nými pří­běhy. Kdy­bych P14 do­lá­mal už kdysi dávno, byla by to zcela jiná po­vídka. V té době jsem neznal důvody, mo­ti­vace hrdinů a celé pozadí vy­pra­vo­vání. To mi po­skytlo až ohléd­nutí ze vzdá­le­nosti dvou roků.

Suma su­má­rum: prostě si to pře­čtěte.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz