k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Post-slunovratové techno-novinky

26. 12. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Koukám, že jsem jeden z mála, který nikomu nic ne­přeje, žádný bohatý Je­žíšky ani šťastný nový rok.

Je to tak.

Přesto: nej­lepší dárek mi dal NIGGA (to není jeho pravý jméno, ale tak se tady po­de­pi­suje), který splnil všechno co dárek má mít: 1) nečke­kal jsem to, 2) po­tě­šilo & pře­kva­pilo to, 3) přišlo to mailem. Jde o au­di­o­book Little Bro­ther (zkuste hledat, třeba něco na­jdete). Za to ti­sí­ceré díky.

Ale o tom jsem ne­chtěl psát. Chtěl jsem psát o změ­nách na k47čce. Víte, je to slo­žitý. Na jedný straně mám k noze při­vá­zaný závaží šesti let his­to­rie těhle strá­nek, které se vy­ví­jely docela cha­o­ticky a za druhý chci, aby obsah (kte­rého tu jsou asi 4 mega v tex­tové podobě + gra­fika) byl co nej­sro­zu­mi­tel­něji roz­ška­tul­ko­ván a co nej­do­stup­nější. Je tu spousta růz­ných věcí, které za­pa­dají do tří vzá­jemně těžko slu­či­tel­ných ka­te­go­rií: jednak články, které jsou buď tvor­bou nebo něčím jiným, pak stripy a na­ko­nec no­vinky. A teď, co je z toho nej­dů­le­ži­tější a jak to pre­zen­to­vat? Otázky, samé otázky.

Možná by bylo nej­lepší se toho his­to­ric­kého dě­dic­tví zbavit a začít znova, pro­tože méně je někdy více. Ale to nechci.

A proto řeším ta­ko­vé­hle pro­blémy, jak to tady pře­dě­lat, aby to bylo správně (při­čemž správně je těžko de­fi­no­va­telný pojem).

Jde hlavně o no­vinky (které sídlí na hlavní stránce a pak v ar­chivu). Ze za­čátku slou­žily jenom k ohlá­šení, co se kde (tady) stalo, co jsem napsal, co při­bylo a tak. Ale pak jsem tam časem začal pře­sou­vat ně­ja­kou tu in­for­mační hod­notu a začal jsem se tam vy­ke­cá­vat a z no­vi­nek se stalo něco jako blog -tfuj ve­leb­nosti-.

A teď jak z toho ven? Co je dů­le­ži­tější? Obsah (články + stripy) nebo blo­go­vání (hrůza, stávám se jeden z nich) + pří­le­ži­tostné echo v no­vin­kách? A jak to od­dě­lit, spojit, podat?

Řešení, které by mohlo usnad­nit ori­en­taci ve zdej­ším slov­ním sme­tišti by bylo dů­kladné ota­go­vání všech pří­spěvků, pak by se tak nějak vědělo, co k čemu patří a byly by známé spo­ji­tosti a te­ma­tická po­dob­nost třeba mezi no­vin­kami a články.

Nej­za­jí­ma­vější je, že tuhle funk­ci­o­na­litu jsem na k47čku už udělal, ale fun­go­vala nějak po­divně, takže je zatím skrytá. Ale ono se to poddá.

Vím, že tohle nikoho ne­za­jímá, ale napsal jsem to, aby bylo mezi námi jasno.

Pak jsem tady taky při­dě­lal další zby­teč­nosti: do pa­tičky se vrátil výpis mých po­sled­ních keců z Twit­teru, který mi fun­guje na lo­calhostu, ale na ser­veru ne­fun­guje. Sakra proč?!

Dál pak do pa­tičky při­byla ko­lonka nej­větší ke­ca­lové kde jsou zvěč­něni ti, kteří nej­čas­těji ko­men­tují zdejší dění (ak­tu­álně se počítá počet ko­men­tářů za po­slední rok). Za což jim po­cho­pi­telně patří dík a pěti ne­u­ke­ca­něj­ším i link na jejich stránky. Takže pište!

A pak jsem taky le­hounce upra­vil archiv no­vi­nek, kde jsem poprvé využil nej­sil­nější zbraň dibi: funkci fet­chAs­soc. Je to fakt ša­man­ství, co tahle ma­lič­kost dokáže.

Další věc, která se změní je, že bych odteď chtěl začít psát no­vinky tak, aby se týkaly vždycky jed­noho tématu (doteď to byla taková koláž dojmů a pocitů za ně­ko­lik po­sled­ních dnů), což zna­mená vy­dá­vat víc men­ších no­vi­nek, třeba i ně­ko­lik za den, když na to přijde.

Mi­mo­cho­dem: už čtvrtý den v kuse po­slou­chám God is an as­t­ro­naut, což je post-rocková sku­pina, která v lis­to­padu vydala stej­no­jmenná album a je to síla. Už dlouho se mnou něco ne­zaclou­malo tak jako tahle věc plná ne­u­vě­ři­telně živé, ima­gi­na­tivní a silné hudby beze slov. Na­padlo vás někdy, že slova mohou být na obtíž a mohou ome­zo­vat -jak-to-říct- vlastní pro­žití daného díla? Tak to tady ne­hrozí.

A ještě abych ne­za­po­mněl: ko­nečně mám vlastní ne­prů­střel­nou vestu s ke­ra­mic­kými pláty SK4, které za­staví i střelu ráže 7.62. Váží 12 kilo a je to slast být v ní celý den a mít na sobě dal­ších +- pat­náct kilo sraček. Je to orgáč!

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz