k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Post-scarcity

9. 5. 2012 (před 9 lety) — k47 (CC by)

Vzpo­mí­nám si, jak jsem v Mexiku ho­vo­řil s jedním Ame­ri­ča­nem, který pra­co­val v Komisi pro aftózu. Šest stovek mě­síčně plus výdaje:
Jak dlouho bude ta epi­de­mie ještě trvat? vy­zví­dal jsem.
Tak dlouho, jak se nám ji podaří udržet… No a… možná, že aftóza vy­pukne i v Jižní Ame­rice, pro­nesl za­sněně.

— Wil­liam Seward Burrou­ghs: Nahý oběd

Or­ga­ni­zace, která vznikla, aby řešila určitý pro­blém, se po­stará o to, aby pro­blém pře­tr­val a ora­gi­ni­zace měla i nadále smysl.

Jestli je eko­no­mika kon­strukt vy­tvo­řený k tomu, aby vy­ře­šil pro­blém prak­ticky ne­li­mi­to­va­ných potřeb ve světě ome­ze­ných zdrojů, tak poté, co nějaký zdroj pře­stane být vzácný, se bude ze všech sil snažit vrátit zpět status quo a ne­hledě na ná­sledky tento zdroj učinit vzác­ným (viz. sou­časné co­py­righ­tové války).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz