k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Poslední den světa

24. 12. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dnes na­stává po­slední den světa. Dě­lejte jako by nic a hlavně ne­pro­pa­dejte panice, pro­tože je tu strip číslo 669.132 – ten­to­krát o vy­lu­čo­vací metodě.

Ne­pře­stá­vejte ne­ná­vi­dět! Se­sy­pal jsem svoje cha­o­tické názory na jednu hro­madu a touto cestou vznikl i nový úvod­ník, který radí Ne­pře­stá­vejte ne­ná­vi­dět.

Na­ko­nec jsem při­chys­tal další dvě části po­vídky Sen (první útržek při­stál do struk­tury k47čky 4. lis­to­padu). Dvě nové ka­pi­tolky skoro až ka­f­kov­ského pří­běhu vy­prá­vějí další frag­menty ze života hrdiny jménem C. (poté, co jsem pře­četl Kafkův Zámek jsou téměř všechny po­stavy be­ze­jmenné nebo mají jen ini­ci­ály), který je pro­ná­sle­do­ván vzpo­mín­kami, noč­ními můrami a ne­jas­ným stra­chem.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz