k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Podobnost se skutečnými událostmi je čistě náhodná

14. 1. 2013 (před 9 lety) — k47 (CC by)

Jak už jsem se kdysi dávno mezi řečí zmínil, dopsat ně­které po­vídky trvá dlouho. Věci se prostě za­staví, text uložím k ledu a pak se ho ně­ko­lik mi­lé­nií ani ne­do­tknu. Ně­které po­vídky jsem začal psát během po­slední doby ledové (Město #2Město #3). Jiné mají to štěstí, že v jejich pří­padě pauza trvá pouze 330 dnů (neboli 7920 hodin neboli 475200 minut neboli 28512000 vteřin).

Pro­test je jeden z těch šťast­ných pří­padů.

Ode­hrává se v led­nové Praze na blíže nejme­no­va­ném pro­testu, který se ně­ja­kým způ­so­bem dotýká in­ter­netu a online svo­body (po­dob­nost s pro­testy proti dohodě ACTA, které se ode­hrá­valy za velice po­dob­ných okol­ností je po­cho­pi­telně jenom čistě ná­hodná).

Pro­středí pro­testu jsou ale jenom kulisy, fa­lešná zá­minka, pouhé me­ta­fo­rické star­tovní bloky a zvuk star­tovní pis­tole pro be­ze­jmen­ného hrdinu (stejně jako Ste­phen King asympto­ticky tíhne k Maine, tak u mě jsou lidi buď be­ze­jmenní nebo mají příliš mnoho jmen) při­pra­ve­ného ke me­ta­fo­ric­kému sprintu napříč mi­ni­a­turní „love story“, která začne, když on v davu za­hlédne ji. Ale sovy nejsou tím, čím se zdají být a na světě není dost uvo­zo­vek, které bych musel dát kolem slov „love story“, abych věci uvedl na pravou míru.

Si­tu­ace se velice brzy zkom­pli­kuje a do víru věcí, který žije pul­zu­jící ná­la­dou toho je­di­neč­ného večera, vtrh­nou ti dva (dobře známí) anar­chisté…

Takhle nějak Pro­test začíná. Jak skončí, se už budete muset do­zvě­dět sami.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz