k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Podivný čas krátce po půlnoci + Nahý oběd

5. 5. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Stalo se pár div­ných věcí, ale koho to zajímá…

Dneska sa­mo­mluva nebude, místo toho se podává Nahý oběd. Tuto hodně kon­tro­verzní knížku jsem ne­dávno pře­četl a na­to­lik mě oslo­vila, že jsem o tom jedna udělal strip (přijde na řadu někdy v bu­doucnu) a taky jsem ji re­ka­pi­tu­lo­val v sekci kul­tura/ně­ko­lika slovy. K člá­nečku, který nechci na­zý­vat re­cenzí, prostě proto, že to není pravda, jsem při­po­jil po­měrně dlou­hou ukázku, abyste se mohli pře­svěd­čit, co je na těch řečech ohledně Nahého oběda pravdy (pro slabší povahy to ne­do­po­ru­čuji vůbec číst, je to pra­sárna po­ně­kud sil­něj­šího ka­libru).

Řekl jsem strip? Řekl a tak se nedá svítit. Musí to ven: 669.92. Už de­va­de­sátý druhý kousek, ne­vě­řil bych, že mě (a čte­náře, sa­mo­zřejmě) to bude pořád bavit. Ještě bych chtěl na­stí­nit, že po stovce mám nějaké další plány co se sérií 669, ale na to je ještě čas.

Dneska to za­kon­čím tro­chou sta­tis­tiky: 92,7% ná­vštěv­níků k47čky po­u­žívá widle, 4,8% Linux. Z pro­hlí­žečů je MSIE za­stou­pen 43,3 pro­centy, Fi­re­fox 37,2% a Opera 16,6%. Vý­mluvná čísla, což?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz