k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Po dlouhé době dlouhá novinka

11. 9. 2006 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Karel „V. .(tohle je zkratka jeho pří­jení [jme­nuje se Vandas :], nikoli jakási po­řa­dová čís­lovka i když to tak může vy­pa­dat)“ mi poslal pře­lo­žené texty ke všem stri­pům 669 (tedy všem NE­kres­le­ným). Mám je u sebe na po­čí­tači a pomalu z toho ge­ne­ruju jed­not­livé stripy. Dů­le­žité slo­víčko je to pomalu. Z toho plyne, že brzda jsem já a Karel V. pro­vedl dobrou práci.

Abych z toho nějak ele­gantně vy­brus­lil prostě řeknu, že je k dis­po­zici další de­sítka en­g­lic­kých stripů 669. Abych byl přesný, je to: 669e21 – 669e30. Ještě dodám, že ty an­g­lické verze nejsou úplně stejné jako jejich české pro­tějšky. Pointy jsou stejně mi­zerné, to se nemění, ale po­u­ží­vám jiné ob­rázky hlav­ních pro­ta­go­nistů (např. mě, nebo vy­lo­ženě vtipná záměna v 669e27) nebo dávám zcela nové hlody pod logo (všechny vy­krá­dám z Fu­tu­ramy).

Někdy dávno/ne­dávno jsem psal, že píšu ně­ja­kou po­vídku. Od té doby do­stala jméno Světlo v zádech, ale bo­hu­žel jsem jí do­časně opus­til a věnuju se jiné, kterou jsem opat­řil názvem: Kalili jsme ve vysoký peci. Je to zatím jenom za­čá­tek, teda taková malá ukázka. Hezký po­čtení, příště při­nesu víc.

Pak pro­běhly nějaké ser­visní úpravy: lehce jsem po­o­pra­vil sekci adios a do­ko­pal jsem sekci po­vídky do ký­že­ného stavu: na­pravo slou­pec s vý­bě­rem nej­lep­ších po­ví­dek s krát­kým ko­men­tá­řem a nahoře drobná sta­tis­tika kolik je tam po­ví­dek a od koho (tato ta­bu­lička je i v poezii). Takto bych chtěl do bu­doucna uni­fi­ko­vat všechny sekce (nebo aspoň vět­šinu).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz