k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

PKD

3. 11. 2010 (aktualizováno 16. 11.) (před 9 lety) — k47 (CC by-nc-sa)
CC by-nc-sa (via)

Ne­dávno jsem psal, že jsem se zděsil knih Phi­lipa K. Dicka. Bál jsem se, že budou příliš oprav­dové a příliš zá­sadní. Ale vždyť, tohle je přesně to, co chci. Z in­ter­netu se na nás valí jenom sračky a odpad, který ne­stojí ani za tu námahu ho ig­no­ro­vat. To­muhle obsahu říkám ge­ne­ric bull­shit. Všechno je pre­fab­ri­ko­vané, umělé, neživé, bez upřím­nosti, do­ko­nale za­mě­ni­telné, ne­vě­řím tomu, ne­vě­řím ně­ja­kému sdě­lení, pokud se dá o něčem ta­ko­vém vůbec mluvit. Sračky. Ostatní tomu říkají kre­a­ti­vita, ale jsou to jenom splašky. Hlavní cen­t­rála sraček je zcela ne­pře­kva­pivě de­vi­an­tArt, tam jsem viděl už tolik žán­ro­vých, před­ví­da­tel­ných, ký­čo­vi­tých, bez­ži­vot­ných, nud­ných zvratků, u kte­rých jsem musel křičet „Ale vždyť v tom nic není.“ Jenom prázdné „umění“. Nic.


Phil­lip K. Dick se za­bý­val otáz­kami, co je sku­tečné a co je ještě člověk. Na Lib­ri­voxu je ně­ko­lik jeho an­g­lic­kých au­di­ok­nih, které se za­bý­vají přesně tě­mihle pro­blémy: Second Va­ri­etyThe Va­ri­a­ble Man. Do­po­ru­čuji.


ak­tu­a­li­zace

K tématu: co je to umění a krásaA Darwi­nian theory of beauty.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz