k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Pixelový pláč nad Kalderonem

21. 1. 2009 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Už dlouho chci na k47čku dát novou po­vídku. Jme­nuje se Někdo se dívá a mám jí na­psa­nou, zko­ri­go­va­nou a při­pra­ve­nou na vy­plutí, ale vždycky mi do toho vleze něco ak­tu­ál­něj­šího (Oba­movo od­ha­lení), po­li­ticky ne­ko­rekt­něj­šího (Kap­lic­kého pokusy o che­a­to­vání), za­jí­ma­věj­šího (teď mě nic ne­na­padá). Nebo něco, co musí být od­ba­veno před­nostně. A to je i dnešní případ.

Asi by bylo nej­lepší začít od za­čátku, co? Takže: ve škole máme před­mět GT – gra­fické tvorba, který velice kon­tras­tuje se vším, co se jinak na FELu děje. Nějaké to slovo jsem už na toto téma utrousil. Ten před­mět je za­jí­mavý, WTZ. Ale ještě za­jí­ma­vější bylo, že po nás chtěli ně­ja­kou tu se­mest­rální práci a že nám to řekli za pět minut dva­náct někdy koncem se­mestru. Je to nový před­mět, od­pouš­tím. A ta se­mestrálka měla být nějaká gra­fická práce ve které by se zužit­ko­valy všechny in­for­mace, které do nás aka­de­mická ma­lířka (!) Lucie Svo­bo­dová během před­ná­šek na­tla­čila. Ide­ální byla kom­bi­nace fotek a textu. Na tom by nebylo nic špat­ného, to se dá stih­nout za chvíli – ma­xi­málně ně­ko­lik hodin.

Ale jak už to tak bývá s mojí pamětí a schop­ností or­ga­ni­zace času, celou tu věc jsem do­dě­lá­val během volné hodiny před ode­vzdá­ním. Ale to už příliš od­bo­čuji.

Teď se ko­nečně ob­rov­skou okli­kou do­stá­vám k jádru věci. Já jsem jako GT se­mestrálku dělal gra­fi­kou po­vídku Plačky nad Kal­de­ro­nem (jméno je na­ráž­kou na Joy­covo Plačky nad Fin­ne­ga­nem), která ne­jasně vy­po­vídá o útěku ně­ko­lika vojáků z dávno mrt­vého Města. Nevědí jak se tam do­stali a proč je tak ur­putně pro­ná­sle­duje Ne­pří­tel. Po­vídka je velice krátká, ale přesto je roz­dě­lena na tři části: prví, druhoutřetí. Hlavní slovo v ní má gra­fika, obraz, barvy, text je ve­d­lejší.

Na Kal­de­rona jsem použil vlastní fotky, jsme na nich všichni čtyři do­časně ne­pří­četní mladí muži371


A ještě vzkaz pro stu­denty STM/WMM, GéTéčka si za­pište, je to do­o­pravdy po­ho­dový před­mět.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz