k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Pixel dump

15. 11. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Pů­vodně jsem teď chtěl post­nout něco jiného, ale něco se stalo a vy­skytlo se tu něco úplně od­liš­ného a to do­stalo před­nost. Pointa téhle šifry je v tom, že mám před­mět MGA neboli Mul­ti­me­di­ální a gra­fické apli­kace (teď po­miňme fakt, že ho ne­slavně opa­kuji pro ne­do­sta­tek chuti se do něčeho pouš­tět). Během se­mestru se musí ode­vzdat čtyři kon­t­rolní body, z nichž se každý ně­ja­kým způ­so­bem dotýká mul­ti­mé­dií. Té­ma­tem prv­ního kon­t­rol­ního bodu, který už mám za sebou, byla práce s bitma­po­vou gra­fi­kou. A je­li­kož jsem na tom pár chvil strá­vil, byla by škoda, kdyby vý­sle­dek zůstal na disku a pak za čas odešel spo­lečně se svým no­si­čem. Pře­lo­ženo do sro­zu­mi­telné řeči: při­byly dvě nové po­ložky do sekce gra­fika. A to jednak OBEY RAZR a druhak RAZR ve spá­rech robota. Asi jste po­cho­pili, že téma se také točilo kolem te­le­fonů a já jsem di­gi­tálně opra­co­vá­val svojí Mo­to­rolu V3i, která se už sice trochu roz­padá, ale pořád se s ví dají dělat ty véč­ko­vité tríčky.

Navíc se ke kaž­dému kon­t­rol­nímu bodu musí vy­ho­to­vit do­ku­men­tace, což byla ta nud­nější část, ale musela být. A i tu jsem při­ba­lil. Takže jsou tu další dva článku: Návod na OBEY RAZR a pak Postup pro Mo­to­rolu v ro­bo­tické ruce.

A za­jí­ma­vost na­ko­nec: kdysi dávno jsem psal po­vídky a všechny ostatní texty na Win­dows v Office nějaké pra­staré verze (a tím pádem jsem po­u­ží­val jejich doc for­máty), pak jsem přešel na Open Office, které mi na­bí­zely stejné po­hodlí a ob­sa­ho­valy ty funkce, které jsem po­tře­bo­val (psaní textu a kon­t­rola pra­vo­pisu). Pak jsem před rokem a něco mi­gro­val na linux, OOfice a formát odt zů­staly. A teď po pěti letech psaní jsem opus­til všechny ty hrůzo-edi­tory a za­čí­nám po­vídky ge­ne­ro­vat do oby­čej­ných tex­to­vých sou­borů.

Gedit mi nabízí taky mož­nost psát a kon­t­ro­lo­vat pra­vo­pis, což je pro mě stě­žejní. A navíc star­tuje mnohem rych­leji než nej­no­vější Office na dro­gách! For­má­to­vání za­stane při­ro­zená Texy! syn­taxe a navíc takový texťák upra­vím všude (je tu sice ten trabl s růz­nými konci řádků). Tomu se říká pro­gres, co? Ostatní jdou po tom nej­no­věj­ším a in­sta­lují všechny ty super Office 20000k XP Extra Ex­ten­ded Pro­fes­si­o­nal Ul­ti­mate Leet Edi­tion. Já jdu úplně na opač­nou stranu.

Úplný vrchol a do­sa­žení bodu omega sa­mo­zřejmě na­stane, až za­ho­dím i všechny ty GUI fi­dlátka a budu psát ve VIMu. Víme?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz