k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Pirátské novinky

16. 2. 2009 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dnes začíná soud se zá­stupci The pirate bay a první vý­sledky se už do­sta­vily. Bo­hu­žel přesně opačné, než jaké ža­lu­jící strana za­mýš­lela. Uži­va­telé hlá­sili ne­do­stup­nost sa­mot­ného The pirate bay, který byl prav­dě­po­dobně pře­tí­žen novou vlnou pirátů, které při­lá­kal humbuk kolem pří­padu. Ob­rov­ský zájem způ­so­bil, že stránka spectrial vě­no­vaná tomuto pří­padu je dnes také pře­tí­žená a téměř ne­do­stupná.

V so­ci­ál­ních sítích to hučí. Stačí se po­dí­vat na mi­k­rob­lo­gové pří­spěvky ota­go­vané #spectrial.

Do­padlo to stejně jako vždycky: snaha po­to­pit The pirate bay, způ­so­bila další vlnu zájmu (a TPB už teď trac­kuje 50% torren­tůna celém světě).


V Aus­trá­lii začíná šest po­sky­to­va­telů při­po­jení tes­to­vat fil­tro­vání in­ter­netu, což je zpráva sama o sobě dost hrozná, ale ještě horší je, že jsem si pře­četl pů­vodní článek na ARN, ale ne­do­četl jsem se tam, co vlastně chtějí fil­tro­vat.

Navíc v tomto článku se upo­zor­ňuje, že nebude možné do­hle­dat, co je a co není cen­zu­ro­vané a neví se, kdo bude do­hlí­žet na cen­zory. Z toho důvodu je ja­ké­koli fil­tro­vání špatné. Může začít s dobrým úmys­lem před něčím ochrá­nit lidi. I když otázka zní: proč je nutné je vlastně chrá­nit na­pří­klad před dět­skou por­no­gra­fií. Copak se o sebe ne­u­mějí po­sta­rat sami? Na druhou stranu tato snaha sou­stře­ďuje na jedno místo ob­rov­skou moc, která může roz­ho­do­vat o tom, jaké in­for­mace do­sta­neme a které nám budou ode­přeny.

Na­štěstí se tři nej­větší Aus­tral­ští po­sky­to­va­telé in­ter­netu od­mítli účast­nit tohoto ne­bez­peč­ného ex­pe­ri­mentu. V od­ka­zo­va­ném článku se píše: Tel­stra, the nation’s lar­gest ISP, re­fused to par­ti­ci­pate in the trial, cal­ling man­da­tory In­ter­net fil­te­ring an at­tempt to boil the ocean. Velice vý­stižné.


A pak jsem taky začal ode­bí­rat RSS kanál ser­veru/blogu TorrentFreak a hned první no­vin­kou byl seznam deseti nej­pi­rá­tě­něj­ších filmů za tento týden. Na sedmém místě byla nová Fu­tu­rama: Into the Wild Green Yonder. Tomu říkám způsob, jak zůstat v obraze!


PS: Odkazy na všechny tyto a další (pře­de­vším české) články k tématu dávám na stal­kra nebo se o nich zmi­ňuji na svém twit­teru.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz