k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Pěkně uleželé ležáky

9. 3. 2011 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Však to znáte, někdy není čas právě teď dopsat článek a potom je třeba za rok a půl. Mě se to už stalo ne­spo­čet­ně­krát. Třeba teď. Čty­ři­krát. Jinými slovy: do­ko­pal jsem se k tomu, abych dopsal pár článků, které mi na disku straší už příliš dlouho.

Prvním je MySQL: rychlý výběr ná­hod­ného zá­znamu, kde jsem chtěl shr­nout pár pří­stupů, jak opravdu za­tra­ceně rychle vy­bí­rat ná­hodný záznam z da­ta­báze – tedy funk­ci­o­na­litu, kterou jsem po­tře­bo­val pro vtipy.k47.cz. Sku­tečný ar­chivní kousek, který téměř kom­pletní čekal ve frontě na do­kon­čení od 9. září 2009. Sta­čilo dopsat pár řádků, drob­nou ko­rekci, ak­tu­a­li­zo­vat čísla a hotovo. Jedeme dál. Dalším v pořadí je článek Ver­zo­vací sys­témy a spi­so­va­telé. Jeho pointa je jed­no­du­chá: ver­zo­vací sys­témy (jako např. Git) se hodí i pro spi­so­va­tele a další ře­me­sl­níky slova. Shodou náhod všechny data, kdy se začaly rodit všechny dneska zmí­něné články, jsem se do­zvě­děl právě z Gi­to­vého re­po­zi­ráře. U to­ho­hle kousku mi řekl datum: 12. září 2009. A pak dva fil­mové hejty: Donnie Darko datuje svoje ne­ga­tivní ohlasy už od 24. 12. 2009 a ex­trémní ex­kre­ment mě prvně zhnusil prv­ního první dva­ti­sí­ce­de­set.

Takže se­čteno a pod­tr­ženo: 4 články, prů­měrný čas, který uply­nul mezi první a po­slední řádkou: 490 dnů. Měl bych se stydět? Měl bych se nad sebou za­mys­let? Hele, pořád lepší hodně pozdě, než vůbec nikdy, žejo?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz