k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Operation Payback

10. 12. 2010 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)
CC by-nc-sa (via)

Všechno, co se děje v druhé vlně kolem Wi­ki­le­aks, je ne­u­vě­ři­telné. Ano­nops – be­ze­jmenná masa in­ter­ne­to­vých ak­ti­vistů – sestře­lili Eve­ryDNS, Po­st­Fi­nance, Mas­ter­card, Visu, Paypal – spo­leč­nosti, které se k WL ne­za­cho­vali zrovna nej­lépe – a vypadá to, že se jenom tak ne­za­staví a budou i nadále kráčet tros­kami.

Věci se hýbou ve­li­kou rych­lostí a všechno se to děje právě tady a právě teď a my jsme toho sou­částí. To je tak ne­u­vě­ři­telný pocit. Jako kdy­bych sku­tečně žil. Všichni hra­jeme svoje party velké hry, která možná dějiny. Tohle je naše válka, hackti­vis­mus, hlas lidu pře­tvo­řený do podoby DDoS útoků.

Mi­mo­děk jsem si vy­ba­vil jednu scénu z Fear and Lo­athing in Las Vegas:

Strange me­mo­ries on this ner­vous night in Las Vegas. Has it been five years? Six? It seems like a li­fe­time, the kind of peak that never comes again. San Fran­cisco in the middle si­x­ties was a very spe­cial time and place to be a part of, but no ex­pla­nation, no mix of words or music or me­mo­ries can touch that sense of knowing that you were there and alive in that corner of time in the world, wha­te­ver it meant. There was mad­ness in any di­rection at any hour. You could strike sparks any­where. There was a fan­tas­tic uni­ver­sal sense that wha­te­ver we were doing was right, that we were win­ning. And that, I think, was the handle. That sense of ine­vi­table vic­tory over the forces of old and evil. Not in any mean or mi­li­tary sense – we didn't need that. Our energy would simply pre­vail. We had all the mo­men­tum. We were riding the crest of a high and be­au­ti­ful wave. So now, less than five years later you can go up a steep hill in Las Vegas and look west and with the right kind of eyes you can almost see the high-water mark that place where the wave fi­nally broke and rolled back.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz