k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Odpočívej v neklidu

24. 9. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Z po­zůsta­losti Kaja47 byly vy­lo­veny další ar­te­fakty. Jednak to je strip číslo 669.218hned po něm 669.219. První je o am­bi­va­lenci lid­ských cha­rak­terů a druhý je o mo­derní kos­mo­lo­gii, což je věda, která se zabývá vzni­kem a vý­vo­jem vesmíru a mimo jiné říká: Všichni po­chcí­páme, hmota se roz­padne, vesmír vy­chladne a ne­zů­stane nic. A když člověk zírá na tu de­fi­ni­tiv­nost začne myslet na Život a smrt. A tento po­čí­ta­čem ge­ne­ro­vaný oslí můstek nás do­stává k novému úvod­níku, který Kaja47 napsal před tím než skonal za ne­vy­jas­ně­ných okol­ností. Úvod­ník život a smrt je jeho strach a úzkost z de­fi­ni­tiv­ního zániku kon­cen­t­ro­vaná do slov. Vy všichni, kteří věříte, že bude nějké potom, to nečtěte, pro­tože pak už nic není.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz