k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Novinky na wyhledawaczi

23. 2. 2009 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Po­slední dobou se tady neděje nic kul­turně za­jí­ma­vého (pokud tedy ne­po­čí­tám znovu-roz­jetí stripůletmý re­start fel.logu, jehož po­pu­la­rita je větší než jsem čekal a lidi do­konce v hla­so­vátku líbí/nelíbí volí pře­de­vším tu po­zi­tivní mož­nost. Co to má zna­me­nat? Na in­ter­netu to od­jak­živa fun­go­valo tak, že někdo něco udělal a všichni mu to zje­bali, ale tohle?).

Na všechno dojde. Někdy časem. Možná.

Ale právě teď jsem na Wy­hle­da­wa­czi udělal ně­ko­lik mi­no­rit­ních no­vi­nek a změn:

  1. Nové sta­tis­tiky ten­to­krát i s grafem ge­ne­ro­va­ným na straně kli­enta do tagu canvas (na IE emu­lo­va­ným pomocí knihovny ex­ca­n­vas) pomocí jQuery plu­ginu flot. Tuhne větu jsem měl skon­čit u slova grafem a za něj rovnou hodit link.
  2. Počet vý­sledků hle­dání, které se ukrad­nou ze vzdá­le­ných ser­verů je zdvoj­ná­so­ben.
  3. Když uká­žete na logo, vy­skočí takové pěkné okýnko, které in­for­muje, co je wy­hle­da­wacz vlastně zač. Ná­vy­kové.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz