k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Nová doména

30. 10. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Ode dneška jsme na vlastní doméně: k47.cz. Dlouho jsem to plá­no­val, dlouho jsem se chys­tal, ale teď mi z ničeho nic ruplo v bedně a od­hod­lal jsem se, poslal jsem peníze a bylo to (pravda, na­smě­ro­vání domény trvalo dlouho). Wow.

Na stejné téma jsem napsal nový úvod­ník na­zvaný k47.cz – nový domov. Hezké, že?

Změna si také vy­žá­dala novou hla­vičku a vlastní ikonu, která se bude zob­ra­zo­vat ve sta­vo­vém řádku (nebo zá­ložce) pro­hlí­žeče.

Pro úplně nové ná­vštěv­níky nebo lidi, kteří jsou zma­teni a nevědí, co mají čekat od K47čky jsem při­pra­vil článek Co je to K47čka? (k na­klik­nutí na cen­t­rální stránce nahoře)

Roz­hodl jsem se vy­pus­tit mezi dav novou de­ní­ko­vou sekci anti-blog. Jedná se o osobní deník ab­so­lutně bez ja­ké­koli cen­zury, takže se tam můžete dočíst věci šo­ku­jící, ale prav­divé.

Na­ko­nec hážu na hro­madu no­vi­nek dva nové stripy 669.58 a 669.59

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz