k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

No víte, já docela nestíhám.

16. 4. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Ano, je to přesně tak, jak říká nadpis. Já fakt ne­stí­hám, ale je to způ­so­beno spíš tím, že špatně vy­u­ží­vám čas. Mám ně­ko­lik pro­jektů under-con: se­mestrálky do školy z ně­ko­lika před­mětů(OMO – Be­nwa­y­ovo město, WMM – re­bu­ild strá­nek 371, tak aby byly va­lidní a spl­ňo­vali další aka­de­mické stan­dardy, PJV – podle mě docela am­bi­ci­ózní hra po­dobná Crim­son­landu na­psaná v Javě) a pak pár mi­zer­ností(2. až 5. díl Světla v zádech, po­vídka Jaro je tady, novela Když zhasly lampy (už jsem o ní po­drobně vy­klá­dal Flis­kovi a docela se mu ten nápad líbil) a po­vídka o mys­te­ri­óz­ním úniku Na cestě. Je toho hodně, a nějak se ne­do­stává času.)

Hned na za­čá­tek nějaké ty stripy ∧ zase hned dva: 669.87 a 669.88. (doufám, že budu ak­tu­a­li­zo­vat pra­vi­del­něji ∧ pak to sem budu házet po jednom, ale hlavně čas­tějc").

Ve světě jménem Si­mu­trans se něco stalo a tak bylo ne­vy­hnu­telné, abych toto dění zma­po­val v si­mu­trans news.

aB++ – aneb další zářez do po­div­ného pseudo-deníku deníku (jen pro od­vážné).

Za­tles­kejte, je tady po­vídka. Po minulé Dávné bu­douc­nosti, teď při­chází čas na Sku­pi­no­vou sa­mo­mluvu 1. Za­jí­mavé je, že jsem ji psal v době, kdy se brácha při­pra­vo­val na ma­tu­ritu, což by mohlo být tak v květnu 2005 (!). Ne­u­vě­ři­telné. Tak dlouho se válela v šuplíku, ale na­ko­nec jsem ji po ne­ce­lých dvou letech vytáhl a tady ji máte. Abych pravdu řekl, je to taková pra­sárna o dvou stře­do­ško­lá­cích, která by se trochu dala při­rov­nat k Mládí v hajzlu, ale vážně jenom trochu :). Jak na­po­vídá čís­lovka v názvu Sku­pi­nová sa­mo­mluva 1, ne­pů­jde o jediný díl. Ve sku­teč­nosti exis­tují 4 díly (budu je zve­řej­ňo­vat po­stupně, jen co je pře­píšu a trochu zko­ri­guju), ale ne­jedná se o po­kra­čo­vání, ale spíš o al­ter­na­tivní pří­běhy toho samého dne. Dalo by se to trochu při­rov­nat k filmu Lola běží o život. Ale zá­pletky jsou po­cho­pi­telně úplně jiné. Ve Sku­pi­nové sa­mo­mluvě 1 jde o dva po­divné stře­do­ško­láky Dana a Jirku a jejich ještě po­div­nější lásku k Aně Or­lov­ské.

Čtěte, žehnám vám!

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz