k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Nikdy nemluvte s holkama o grafech

30. 5. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

A myslím to upřímně. To se prostě ne­vy­plácí. Když jsem NI­G­Govi říkal, že hle­dání nej­kratší cesty v metru přes pře­stupy je gra­fová úloha, která se vyřeší pomocí Dijkstry, tak se na mě všichni blízko sto­jící lidé dívali dost po­de­zří­vavě. No jo, 4 se­mestry na FELu člo­věka ne­ná­vratně po­zna­me­nají.

Což mi mi­mo­cho­dem na­hrává na strip 669.154, který je právě o FELu a po­čát­cích života na této pla­netě.

Ale na tohle všechno za­po­meňte, pro­tože to není vůbec pod­statné. Hlavní je, že jsem po více než roce zase začal s poezií. Na pře­lomu března a dubna jsem na­dat­lo­val Ztich­lej svět a teď je na řadě de­kom­prese_. De­kom­prese je sní­žení tlaku okolí a v tom duchu se nese i ta poe-de­kom­prese_. Napsal jsem to během jedné noci kdy jsem se chtěl vypsat ze stra­chu, úz­kosti a pocitů prohry. Ale jeden motiv se de­kom­presí_ táhne jako zlatá nit a ten motiv je ztráta mládí bez toho, abych něco vy­ko­nal, do­ká­zal a za­ne­chal ně­ja­kou stopu. de­kom­prese_ může na první pohled vy­pa­dat hravě a vtipně, sklad­bou třeba při­po­mene Kví­lení, ale je to jen moje další ma­te­ri­a­li­zace úz­kosti.

PS: po­dí­vejte se na po­slední strip xkcd, ne­u­vě­ři­telná věc, ze které mrazí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz