k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Nic moc

14. 7. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Ne­bojte ne­za­po­mněl jsem na vás (na nás nebo prostě na někoho), ale tak nějak není čas. Krize? Ani ná­ho­dou. I když tu panuje la­tentní kri­zová si­tu­ace, ale tu už jsem se naučil zcela do­ko­nale ig­no­ro­vat. Kaž­do­pádně něco kutím a proto se ne­do­stává písku do pře­sý­pa­cích hodin. Sa­mo­zřejmě ne­řeknu o co jde, pro­tože jsem prostě ta­ko­vej. No to bysme měli…

Dneska to bude velice skromná ak­tu­a­li­zace, která se po­táhne v duchu plků a stripu. Právě teď jsem do­kou­kal Lyn­chův film Lost highway a musím složit po­klonu. Tohle je vážně ne­u­vě­ři­telný film. I když Mul­holland drive byl podle mě lepší, přesto však do­po­ru­čuji Lost higway všem, kterým nejsou cizí mystické těžko vy­svět­li­telné pří­běhy.

A na řadě je strip! Číslo 669.107 nám pro­zra­zuje něco o lidech, kteří o sobě říkají, že jsou klidní.

Na­ko­nec bych od­ha­lil pár sta­tis­tik pří­stupů na K47čku: 1% ná­vštěv­níků má jako ope­rační systém Win­dows Vista, což není žádná sláva a hezky to ladí s údajem, že 14% pří­stupů mají na svě­domí po­čí­tače s Li­nu­xem sar­kas­tický smích. Hezká je si­tu­ace, co se týče pro­hlí­žečů: IE si cel­kově ukous­nul 42% podíl (z toho kon­krétně ie7 má 6%), na druhé příčce je Fi­re­fox s 39%. Jednu chvíli do­konce FF vedl o ně­ko­lik pro­cent nad IE. Jen tak dál a po­ra­zíme tu bestii. Opera má na triku 18,5% všech ná­vštěv. Hezká čísla, co? Ze vás ne­za­jí­mají? Ale já tak rád zve­řej­ňuju sta­tis­tiky. pe­kelný smích

No dobře, ať nežeru, tak tady je další strip Te­le­fonní budka.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz