k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Nevíte, kde jsem nechal své oči?

23. 5. 2012 (před 9 lety) — k47 (CC by)

V po­slední době sypu po­vídky jako z rukávu. Roz­hodně v po­rov­nání s ter­mi­nál­ním suchem po­sled­ních let jde do­slova o zá­plavy.

Ta dnešní se jme­nuje Ří­ká­vala mu, že má krásné oči a byla vy­ří­zená celkem rychle. Nápad jsem dostal včera/pře­devčí­rem, dneska jsme k tomu sedl a vysekl něco kolem sedmi set slov prózy.

Ří­ká­vala mu, že má krásné oči je pa­ra­bola o tom, co se může stát, když se za­čneme příliš spo­lé­hat na tech­no­lo­gii a ona pře­stane na fun­da­men­tální úrovni fun­go­vat. Jako hy­po­te­tický pří­klad před­ha­zuju scan du­hovky a bi­o­me­t­ric­kou iden­ti­fi­kaci obecně. Ta bude fun­go­vat na­prosto fan­tas­ticky až do oka­mžiku, kdy ji bude možné du­pli­ko­vat a fal­šo­vat. Potom jsme všichni v hajzlu, pro­tože každý komu jsme se bi­o­me­t­ricky iden­ti­fi­ko­vali, má výkres podle kte­rého může zfal­šo­vat naše bio-id. Je to jako když člověk všude po­u­žívá stejné heslo.

Jo a taky se tam vešel nějaký ten příběh.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz