k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Nestíhám žít

14. 12. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

„Dýchal jenom občas, aby ušet­řil čas“ to by se mohlo psát v nové Aryt­mii, ale bo­hu­žel to platí o mně. Při­padá mi, jako kdy­bych žil v nějaké časové ano­má­lii, která krátí den na jedno mizivé pro­blesk­nutí slunce. A přitom nic ne­stí­hám, na všechno seru a nic ne­u­dě­lám. Špatné.

A teď co se stalo za po­sled­ních x dnů:

Tak zaprvé: Můj stal­king byl od­sou­zen jako směšný. Možná, že stal­king někoho jiného není zas tak směšný. Možná, že si lidé neváží svého sou­kromí. Možná, že nevěří, že exis­tuje data-mining a z jejich ak­ti­vity, si lze vy­tvo­řit docela dobrý profil. Otázky, samé otázky.

Nicméně jeden z důvodů. proč jsem na to tady delší dobu kašlal: chys­tán nějaké ty le­várny, které se nikomu ne­bu­dou líbit. Ale to se ne­stane, pro­tože v ide­ál­ním pří­padě se nikdo o ničem ne­do­zví.

Víte o ně­ja­kém opravdu velkém ex­por­to­va­tel­ném ka­ta­logu strá­nek? Jestli jo, tak na­pište.

Teď k obsahu: z De­vi­an­tArtu jsem na k47čku pře­su­nul ne­dávno zmí­něné gra­fické věci BloodThe Three of Us Are Dying. Na druhé zmí­něné jsem taky já. Tak schválně!

Dál do sekce po­čí­ta­čová gra­fika nově přibyl H4CKED wall­pa­per, který mi stra­šil na ploše celý lis­to­pad a taky na k47čce jeden čas vy­ska­ko­val na nic ne­tu­šící ná­vštěv­níky a pro­pa­go­val trič­kárium (bo­hu­žel to byla jedna z těch re­klam­ních kam­paní, které by se daly za­řa­dit do ka­te­go­rie epic fail).

++ strup číslo 669.248, ke terému bych dodal, že není nic krás­něj­šího než noční pro­cházka tak kolem třetí hodiny ranní. Svět je v ten čas krásnej, pro­tože kolem není vůbec nikdo, jenom tma a samota. Krásný.

Ne­stačí? Asi ne, co? Takže při­tvr­díme.

Trochu jsem si hrál s PHP ( Pri­mi­tivní a Hrů­zostrašný Pa­ja­zyk – ne­ří­kejte mi, že někdo ve sku­teč­nosti má rád PHP. Do­konce i jeho tvůrci ho ne­snáší, pro­tože jinak by ne­zvo­lili jako od­dě­lo­vač jmen­ných pro­storů zpětné lo­mítko) a kni­hov­nou wi­I­mage a všechny výpisy článků jsem obo­ha­til o jednu no­vinku. Teď když článek ob­sa­huje ob­rá­zek ( s čímž se dá na­pří­klad v sekci gra­fika po­čí­tat ), ukáže se ve výpisu jeho ma­lin­katý náhled.

Když už jsme ve výčtu tech­nic­kých zby­teč­ností, tak jsem taky do­dě­lal řazení článků v sek­cích podle pod­sekcí. WTF? Prostě to zkuste!

A jako po­slední lo­kální nowin­kowacz ještě řeknu, že někde na strán­kách je skryté pře­kva­pení, re­spek­tive dvě. Kdo je najde, má blu­diš­ťáka.

Mi­mo­cho­dem, říká vám něco AY­BABTU?


A teď zprávy z okol­ního světa:

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz