k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Něco je špatně

3. 12. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dneska jenom rychle vysypu nějaké ty stripy z rukávu a půjdu spát (spal jsem od je­de­nácti hodin do­po­ledne do čtyř odpo a nějak mi to roz­ho­dilo den).

Strip číslo 669.246 má v pod­textu dvě po­sel­ství: A) jsme sle­do­váni a B) z au­tor­ského zákona se stává pro­stře­dek nátlaku. Prv­ního tématu se týkala minulá po­vídka o stal­kingu a o tom druhém jsem taky utrousil pár slov. Kde to skončí? ███████████████ autor li­bo­vol­ného díla vám bude moct uříz­nout hlavu jenom proto, že po­mys­líte, že byste si udě­lali ne­le­gální kopii? Možná.

Víte, něco je špatně…

Všechno po­cho­pi­telně začalo, když se mi do ruky do­stala Les­si­gova Svo­bodná kul­tura (resp. její pře­klad na rootu). Tehdá mi došlo, co je tou svo­bod­nou kul­tu­rou míněno a od toho oka­mžiku mám rád ka­za­tele po­dob­ného ražení, kteří jsou kri­tičtí k sou­čas­nému stavu kul­tury, vlast­nic­tví, ome­zení a svo­body. V po­sled­ních dnech jsem si viděl a slyšel pár roz­ho­vorů a před­ná­šek od Ri­charda Stall­mana a Cory Doc­to­rowa a dal­ších svo­bod­ných ka­za­telů a musel jsem jim dát za pravdu (a to i přesto, že Stall­man je v pod­statě fa­na­tik). Musel jsem jim dát za pravdu, že kurz, kterým smě­řuje sou­časná kul­tura, spo­leč­nost a tech­no­lo­gie není v po­řádku.

Na­jděte si je na you­tube nebo jinde, po­slech­něte si Coryho slova o ne­ko­pí­ro­va­tel­ných bitech a Stal­ma­novu vizi světa svo­bod­ného soft­waru a pře­mýš­lejte o nich. Hlavně tedy Coryho pro­slovy jsou pa­rádní, pro­tože jednak za­tra­ceně dobře ví, co říká, druhak je to občas sranda a třeťak nosí ty správné brýle a to za­tra­ceně je silný ar­gu­ment.


A teď to hlavní. Uwaga! Wy­hle­da­wacz wy­lep­šen! Na Wy­hle­da­wacz, ten můj pi­rát­ský slídič, jsem přidal mož­nost na­po­ví­dání (které se po­cho­pi­telně jme­nuje na­powi­dacz) a ke­šo­vání vý­sledků (což je za­tra­ceně znát, když se to na vás vyvalí prak­ticky oka­mžitě místo ně­ko­lika vteřin). Takže je odteď trochu více user-fri­en­dly a trochu rych­lejší. Ale jenom trochu. Přece jenom věc, která má v názvu tolik w, už z prin­cipu nemůže být ide­ální.

Ale ani tam ne­kon­čím a chys­tám další no­vinky a uži­teč­nosti. Zů­staňte na příjmu, tady se ještě budou dít věci.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz