k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Nechte krysám jejich zatracený kokain

10. 10. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Velké věci se od­klá­dají. A přitom mám tolik nápadů (vět­ši­nou ně­ja­kým způ­so­bem ve­dou­cích k ovlád­nutí světa), které čekají na svůj čas, ale bo­hu­žel je všechno blo­ko­váno jednou věcí – tak trochu zlo­dě­ji­nou, tak trochu le­vár­nou, tak trochu da­ňo­vým únikem, tak trochu lou­pež­ným pře­pa­de­ním.

Nicméně, mám novou po­vídku. Napsal jsem jí už dřív, nechal nějaký čas uležet, pak zkon­t­ro­lo­val a teď je tady. Nese mírně ma­toucí název Dvě věže, ale je to pouze lest ke zma­tení ne­pří­tele. Kon­text je na­prosto od­lišný – jde totiž o sou­část Deníků.

Dvě věže jsou jenom lehce ab­surd­ním vy­prá­vě­ním (víte někdo co to zna­mená? já ne) o životě třech hlav­ních postav: Adama K., Pea a Ruby. Děj prak­ticky nulový, jedná se jenom o nástin světa, který jsem na­kres­lil jenom v hlavě, ale byl jsem příliš líný ho nějak zpra­co­vá­vat (ačkoli jsem po­cho­pi­telně chtěl).

Y3F (na kterou Dvě věže tak trochu na­va­zují) se ode­hrává před­mi­nu­lou neděli a ná­sle­du­jící pon­dělí a ta nová po­vídka, která má shodou okol­ností číslo 101 se ode­hrává blíž sou­čas­nosti, takže třeba někdy minulý týden.

Ještě by se slu­šelo vy­svět­lit, že Deníky nejsou ho­mo­genní pří­bě­ho­vou linií, ale sklá­dají se ze dvou etap: nor­mál­ních Deníků a post Deníků, které se liší časem, do kte­rého jsou za­sa­zeny a cel­ko­vým plá­no­va­ným vy­zně­ním. A právě Dvě věže patří do časové po­lo­osy post)


A jak sle­duji le­to­kruhy, uvě­do­mil jsem si, že jsem za­po­mněl pra­vi­del­nou platbu de­sátků ve stri­pech. Další sa­mo­se­bou budou, ale celý svět se pře­trans­for­mo­val do jiné podoby. Po­čí­naje číslem 669.227 se změ­nila epocha a nastal čas na a harder world (po­dob­nost s a softer world je čistě ná­hodná). Oba stripy 669.227669.228 jsou z pro­středí vy­so­kých škol, ale pod­texty jsou mnohem širší a myslím, že se ne­na­jde skoro nikdo, kdo by se byť jen s jedním stri­pem ne­do­ká­zal zto­tož­nit.

Jak vidíte, tak stripy 669 de­fi­ni­tivně změ­nily svou tvář a vy­ma­nily se ze zajetí tří okýnek. Je to dobře nebo špatně? Kdo ví, ale je to jinak.

Jak vám zá­ko­nitě muselo dojít během po­sled­ních dvou let, dvou měsíců, dvou dnů a dvou hodin jsou stripy jedna ze stálic v mém životě a chtěl bych po­dotknout, že to přímo nutí spáchat něco vět­šího v tomto směru.


Mi­mo­cho­dem: stal­king po­kra­čuje a nikdo z vás není v bez­pečí!

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz