k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Nechceš jít na nějakou operu, kámo?

12. 6. 2008 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Píšou o tom skoro všichni, tak o tom napíšu taky, pro­tože se mě to jako dlou­ho­do­bého ope­rá­tora taky týká: vyšla nová verze Opery. A teď ještě jednou, po­ma­leji a s po­u­ži­tím ně­ko­lika tagů: vyšla nová verze pro­hlí­žeče Opera. Ano, ano, asi po mi­li­onu let přišla nová major verze Ópery, která má na zad­nici vy­te­to­váno číslo 9.5 a je zase o něco rych­lejší (ja­vascript je jako blesk), lepší, spo­leh­li­vější, moc­nější (full­tex­tové vy­hle­dá­vání v na­vští­ve­ných strán­kách), s lepší pod­po­rou stan­dardů a dal­ších vy­chy­tá­vek. Sta­ho­vat můžete ze strá­nek Opery nebo (pokud máte doma nějaké ty mrtvé tuč­ňáky) počkat, až se objeví v re­po­zi­tá­řích a bude na­bíd­nuta na ak­tu­a­li­zaci.

Na tomhle je za­jí­mavá ještě jedna věc: nová Opera se vy­ví­jela velice pomalu a laxně a vy­pa­dalo to, že plná verze vyjde až někdy v daleké bu­douc­nosti, ale jakmile bylo řečeno, že Fi­re­fox 3 vyjde brzo, vývoj ne­u­vě­ři­telně ak­ce­le­ro­val a když na svět vy­plulo ozná­mení: FF3 bude 17. června – bum – a máme tu novou Operu ve fi­nální verzi. Paráda.

Fa­na­tici na dis­kuz­ních fórech začaly po­cho­pi­telně pro­hla­šo­vat něco o tom, že Opera všechno uspě­chala a vydala ne­ho­to­vou verzi jenom proto, aby byla venku dřív než FF3. Bla, bla, bla. Někdy je docela sranda tyhle kydy číst.

Kaž­do­pádně Opera stále ne­splní Acid3 na 100% a ani pod­pora CSS3 není 100%, ale je tu nový pro­hlí­žeč, který říká: OBEY!.

Mi­mo­cho­dem když 669.194 ne­ro­zu­míte, za­čněte hledat Andre the Giant.


Jo a málem bych za­po­mněl: když po­u­ži­jete Operu 9.5, tak bude logo k47.cz zářit.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz