k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Náš velký společný chromovaný sen

5. 9. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Zase to bolení hlavy! Kauza Chóme po­kra­čuje! Do­kou­kal jsem An In­con­ve­ni­ent Truth (nor­mální lehce zá­bavná agitka, která říká: my to do­ká­žeme!), blikla na mě RSS čtečka, že je jako něco nového, tak jsem za­lis­to­val a asi z 40 zpráv se plusmí­nus čtvr­tina týkala Gů­glího Chóma. Boha jeho, až google vydá vlastní ope­rační systém nebo nějaké svoje Go­o­glePC, tak blo­ge­rům blahem vy­bouch­nou hlavy. Navíc se začaly množit úvahy, že je to za­čá­tek Gůglí svě­tové to­ta­li­tář­ské do­mi­nance nebo něco na ten způsob. Však to znáte, lidi rádi fan­ta­zí­ru­jou…

Můj vztah k Chrómu se po­stupně pře­sou­val po této tra­jek­to­rii zájem → nad­šení → kri­tický pohled → po­ba­vení ne­smy­sl­ným zájmem o Chróma → únava tím, jak o tom všichni mel­du­jou → ne­ná­vist č.1 → ne­ná­vist č.2. Teď se tedy na­chá­zím ve fázi ne­ná­visti, ale nikoli k tomu kusu soft­waru, ale k tomu ne­smy­sl­nému ve­le­toči, co kolem Chróma rotuje.

A někde tam mezi první a druhou ne­ná­vistí mě něco na­padlo. Něco co by se dalo nazvat třeba I sur­vive Chrome-mania a jed­nalo by se gra­fiku, která by tak nějak řekla: „Pře­staňte! Je to mor!“ A pak mě na­padlo, že by se to dalo tisk­nout na trička. Takže kdyby se někomu tenhle nápad za­mlou­val, nechte tady někde zprávu, něco s tím udě­láme…

Jo a abych jenom ne­mel­do­val o tom našem chro­mo­va­ném ráji, tak tady je jeden strip: 669.204, který je svě­dec­tvím o tom, jak se pije na FELu.


PS: tento pří­spě­vek Gůglem příliš pohrdá a proto nebude za­řa­zen do vý­sledků vy­hle­dá­vání.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz