k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

NaNoWriMo - zápisky o průběhu šílenství

17. 11. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Řeknu vám, že Na­NoWriMo není žádná sranda. Tempo je ob­rov­ské. Stačí na pár dnů vy­sa­dit, ne­na­psat ani řádku a vzniklá ztráta se těžko dohání. Ale na druhou stranu jsem zjis­til, že dokážu napsat víc jak 5000 slov za jeden večer. Stačí splnit je­di­nou pod­mínku: nikdy si to po sobě nečíst, nikdy ne­kon­t­ro­lo­vat, nikdy ne­o­pra­vo­vat. Už mám na­psáno 17000 slov, ale měl jsem mít 28000. Na­chá­zím se celý jeden týden za denním plánem. Po­čí­ta­dlo s ak­tu­ál­ním počtem slov při­klá­dám.

(404)

Mi­mo­cho­dem: všichni účast­níci do­hro­mady zatím vy­ge­ne­ro­vali ne­u­vě­ři­telný objem textu: jednu a čtvrt mi­li­ardy slov. Slov, které si nikdo nikdy ne­pře­čte. Smutné, ale prav­divé.

**

A aby toho nebylo málo, dávám online prv­ních 2500 slov mojí Na­NoWriMo po­vídky jménem Cor­po­ral Cortex. Bez ko­rekcí, bez kon­t­roly pra­vo­pisu, bez úprav, přesně tak jak mi ta slova vy­hřezla z hlavy. Číst jenom na vlastní ne­bez­pečí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz