k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

NaNoWriMo - pátý den s náskokem

6. 11. 2015 (před 6 lety) — k47 (CC by-sa)
CC by-nc-nd (via)

I letos jsem se po šesté pustil do Na­NoWriMa – ce­lo­svě­tové výzvy, jejíž účast­níci se za lis­to­pad snaží napsat román o 50000 slo­vech. Co tento rok od­li­šuje od vět­šiny před­cho­zích pokusů, je fakt že teď stíhám. Každý večer si sednu k po­čí­tači a vstanu, až když dopíšu denní kvótu 1667 slov. Včera jsem se do­konce stavil na praž­ském Na­NoWriMo srazu, kde se mluví jen málo, ale zato se hodně píše a pouhá fy­zická pří­tom­nost ostat­ních za­pá­le­ných hlav má všechny ostatní in­spi­ro­vat k bláz­ni­vým vý­ko­nům a ho­reč­naté ak­ti­vitě. 2500 slov za tři a půl hodiny v mém podání se dá po­va­žo­vat za hvězdný úspěch.

Na tyto srazy jsem se chtěl vy­pra­vit už minulý rok, ale nikdy jsem se k tomu ne­do­stal. Jak se uka­zuje, tak právě tohle je na celém Na­NoWriMu nej­lepší – nejsem shr­bený sám nad mo­ni­to­rem, ale je nás nad dis­pleji shr­be­ných ně­ko­lik.

A o čem je můj le­tošní pokus? Jde o příběh velice volně in­spi­ro­vaný soudem se So­kra­tem za kažení Atén­ské mlá­deže, který po­stupně od­ha­luje život dvou fo­to­grafů na jejich cestě za po­mstou napříč pod­svě­tím hac­kerů, kde kon­spi­race a bodání do zad nikdy ne­končí.

Vět­šinu času jsem strá­vil psaním o ob­scénně kva­litní foto tech­nice, ob­jek­ti­vech, zr­ca­dlov­kách, zpra­co­vání obrazu, stro­jo­vém učení, strong­ma­nech, životě na fran­couz­ském lyceu a ve­čí­r­cích, které se vymkly kon­t­role. A nic z toho pře­kva­pivě není zcestná tan­genta, ale všechno se do po­sled­ního slova týká plánu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz