k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Nanowrimo - konec

6. 12. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Skon­čil lis­to­pad a skon­čilo i li­te­rární ší­len­ství Na­NoWriMo. Někomu se po­da­řilo práci do­táh­nout do konce a sku­tečně napsat román o 50000 slo­vech. Mě ne. Ně­ko­lik dnů před koncem jsem se za­sta­vil na čísle 26500. Řekl jsem si, že nemá cenu se snažit to ší­len­ství do­táh­nout do konce. Stejně jsem s pří­bě­hem neměl žádný kon­krétní plán, co jsem chtěl napsat jsem napsal. Do­kon­čil jsem všechny načaté věty, za­kon­čil je tečkou nebo jiným vhod­ným in­ter­punkč­ním zna­mén­kem, pro­vedl kon­t­rolu pra­vo­pisu a dal jsem od toho ruce pryč.

Všem autorů, kterí se účast­nili Na­NoWriMa 2009, se po­da­řilo do­hro­mady vy­ge­ne­ro­vat dvě a půl mi­li­ardy slov prózy, které nikdo nebude číst (jak jsem po­dotkl už dříve).

Bez dal­ších řecí dávám online další tři díly zmí­něné po­vídky Cor­po­ral Cortex + opravu prv­ních tří dílů (jde jenom o kon­t­rolu pra­vo­pisu, takže proud myš­lenk zůstal ve své surové podobě). Zbytek příště.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz