k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

NaNoWriMo - další kapitola šílenství

24. 11. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Pře­devčí­rem v půl čtvrté ráno jsme se s po­víd­kou Cor­po­ral Cortex dostal na 25600 slov, tedy těsně za po­lo­vinu a zbývá už jenom sedm dní. Si­tu­ace ne­vy­padá nijak vesele a pokud se ne­stane zázrak (nebo na těch prv­ních 25 tisíc slov ne­u­dě­lám kouzlo Ctrl-C Ctrl-V) tak le­tošní Na­NoWriMo ne­vy­hraju. Ale pořád mě to ně­ja­kým zvrá­ce­ným způ­so­bem baví. Můžu si psát co mě na­padne, nejsem vázaný ně­ja­kým cí­lo­vým dojmem, ne­mu­sím si to po sobě kon­t­ro­lo­vat, tempo a sty­lis­tické pro­středky jsou zcela li­bo­volné, na kon­zis­tenci nikdo ne­hledí, ne­mu­sím pi­lo­vat jed­not­livé věty a co víc, stále mám co psát.

A abych jenom ne­mlu­vil od větru dávám online druhýtřetí kousek po­vídky Cor­po­ral Cortex. Každý z nich má opět při­bližně 2500 slov a opět ne­pro­šly žádnou kon­t­ro­lou. Kdyby někdo mer­mo­mocí chtěl po­vídku opra­vit, zkon­t­ro­lo­vat pra­vo­pis a pře­klepy. Může. Je to na něm.

PS: mojí ne­slav­nou ka­ri­éru gra­fo­mana si můžete pro­hléd­nout na při­lo­že­ném grafu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz