k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

NaNoWriMo 2010

18. 11. 2010 (před 10 lety) — k47 (CC by-nc-sa)
CC by-nc (via)

Hou, hou, hou. Celá ta ne­pří­jemná zá­le­ži­tost je už ko­nečně za mnou, takže je čas vylézt z úkrytu a začít šílet.

Před ně­ja­kou dobou začal lis­to­pad a jako každý rok s sebou při­nesl Na­NoWriMo – Nati­o­nal Novel Wri­ting Month – ce­lo­svě­to­vou li­te­rární akci jejíž účast­níci se po­kou­šejí během jed­noho měsíce napsat román o 50.000 slo­vech – bez odměny, bez uznání a prav­dě­po­dobně i bez toho, aby si vý­sle­dek někdo pře­četl. Ale, jak přece všichni víme, smys­lem párty je zú­čast­nit se párty.

Prvně jsem se s Na­nowri­mem za­pletl loni, vy­pro­du­ko­val kolem 25000 slov, ze kte­rých vzešel Cor­po­ral Cortex. Letos opa­kuji stej­nou chybu a po­kou­ším se uplá­cat novelu, které nese kódové jméno End-time a začíná jako příběh dost možná nej­ší­le­něj­šího člo­věka na světě. Jako ob­vykle jsem neměl žádné kon­krétní plány a věci se daly do pohybu, cestou jsem dostal ně­ko­lik nápadů a všechno se to začalo roz­bí­hat. Zatím jsem se do­kodr­cal ke metě 6000 slov, takže to vypadá, že ani letos ne­pro­běhnu cí­lo­vou ro­vin­kou.

Stejně jako minule celou hodlám po­vídku roz­se­kat po 2500 slo­vech a vy­klo­pit na k47čku.

O dalším dění budu in­for­mo­vat.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz