k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Nanowrimo 2010 - následky 2

31. 1. 2011 (před 10 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Takže po­slední tře­tina vý­sledku le­toš­ního Na­nowrima, co? Mlčení beru jako sou­hlas. Takže tedy End-time #3 – rok 2014.

Během psaní mi začaly do­chá­zet nápady i pára a tak jsem udělal jed­no­du­chý fast-for­ward do roku 2014, pro­tože toho roku se stanou za­tra­ceně velký věci ®. Všechny udá­losti asympto­ticky smě­řují právě k roku 2014.

Docela velkou část textu jsem napsal a do­pl­nil až v pro­sinci, při­čemž jsem (kla­sicky) při­bližně půlku napsal úplně namol. Ale to ne­zna­mená, že jde o špat­nou po­vídku. Právě naopak. Vý­sle­dek je pře­kva­pivý i pro mě.

Va­ro­vání: ob­sa­huje masivní spo­i­lery.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz