k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Na každou svini se vaří voda

5. 4. 2010 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Po­slední dva dny se nesly v duchu čirého utr­pení, zdesti­lo­va­ného haluzu, invazí Ja­ponců a Mon­golů, střelby pod kolena, čéšek, uctí­vání boha války atd. atd. Zkrátka Ve­li­ko­noce.

Nicméně v ar­chivu se mi za po­slední týdny na­hro­ma­dilo pár věcí, které si za­slouží zmínku. Tak předně jsou to tři články, jeden o roz­dílu ve vní­mání in­ter­netu a so­ci­ál­ních sítí fa­ce­boo­kové a před­fa­ce­boo­kové ge­ne­race, druhý o možném ge­ne­rač­ním kon­fliktu a třetí o me­cha­nice pro­pa­gandy a ovliv­ňo­vání mas (bo­hu­žel zbytek článků na po­sled­ním ser­veru je kla­sická pa­ra­no­idní ko­me­die, kde je pře­kru­co­vání faktů na denním po­řádku. Však to znáte: New World Order, Země se zvět­šuje, Teslovy zá­hadné vy­ná­lezy, vak­ci­nace způ­so­buje ne­plod­nost).

Další na řadě je film 28 dní poté, vý­borný skoro až ko­morní zombie-horror, který se ode­hrává v ku­li­sách li­du­prázd­ného Lon­dýna. Podle oči­tých svědků je sice jeho dějová linka pře­ko­pí­ro­vaná z knihy Den tri­fidů, ale to mě ne­va­dilo. Já jsem v 28 dnech cítil nádech Apo­ka­ly­psy s va­ri­ací na ší­le­ného plu­kov­níka Kurtze, který vládne ve své osa­mo­cené říši a vi­zu­ály, které jakoby vy­padly z Half Life 2. A do toho všeho hrají God­speed You! Black Em­pe­ror. Dávám devět z deseti.

Apríl se zase ukázal jako or­lo­jová pře­hlídka kře­čo­vi­tých žertů. To, že si můžete udělat z lidí srandu ještě ne­zna­mená, že byste za každou cenu měli. Nej­lépe si z lidí podle mě vy­stře­lilo osa­zen­stvo Qua­ke­Live.tv s kla­sic­kým Rick-rollem a moot na 4chanu. Holt trol­ling is a art.

Během so­botní zá­vě­rečné zteči jsem se dal do úvah, jaké by to bylo se vrátit deset let na­zpá­tek do vlast­ního těla, ale se sou­čas­nými zna­lostmi, in­te­lek­tem a mo­rál­kou. Nejdřív jsem po­cho­pi­telně pře­mýš­lel jak změnit ně­které roz­hod­nutí a od­klo­nit se od sou­časné ka­ta­stro­fické tra­jek­to­rie ži­vo­tem, pak jsem dumal, jak by se toho dalo zne­u­žít, ale vzá­pětí mě strhla lavina, když jsem si uvě­do­mil jak ob­rov­ský rozdíl je mezi rokem 2010 a 2000 z po­hledu tech­no­lo­gie. Vět­šina sou­čas­ného světa tehdy ne­e­xis­to­vala. Flickr, Twit­ter, You­tube, Fa­ce­book, My­space, live.com, Wi­ki­pe­dia a další nej­na­vště­vo­va­nější weby sou­čas­nosti ne­e­xis­to­vali. De­vi­an­tArt byl teprve za­klá­dán. Google osla­vil dva roky exis­tence. Linux na desktopu byl nej­kratší IT vtip té doby. In­ter­net k nám pu­to­val tempem sli­máka. Di­gi­tální kra­jina byla jiná, mnohem pus­tější. A to je jenom deset let. A teď si vez­měte, když se někdo snaží udělat pro­gnózu na deset let do­předu. O věcech, které při­jdou teď nemáme ani ponětí.

Podle mě jde o dobrý námět na po­vídku. Takže možná…

+ na­ko­nec dva ob­li­gátní stripy: 669.311669.312

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz