k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Mluvící hlavy bšude kam se podíváš! (uááá!!!)

29. 9. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Další no­vinky při­chá­zejí ve stínu po­zi­tiv­ních zpráv. Nevím, čím je to způ­so­beno, ale počet ná­vštěv vzrostl oproti mi­nu­lému měsíci o 15% (a to září ještě ne­skon­čilo) a ve srov­nání s únorem do­konce o 67%! Tomu bychom snad mohli říkat boom.

Ale zase to ne­smíme s tím op­ti­mis­mem pře­há­nět. Abych tu eu­fo­rii trochu roz­měl­nil, na­sa­dím do pro­ti­ú­toku strip číslo 669.120, který vám při­po­mene vzne­šené ideály fran­couz­ské re­vo­luce.

Vzpo­mí­náte ještě někdo (hlavně pa­mět­níci) na pro­jekt 1000 mlu­ví­cích hlav? Taková ta stránka plná ne­smyslů? Já jsem si vzpo­mněl (podle logu po 9 mě­sí­cích a 4 dnech) a přidal pár dal­ších in­for­mací do vše­o­bec­ného šumu a navíc se v síti ob­ra­zo­vek začíná roz­pro­stí­rat in­ter­ak­ti­vita. Jed­not­livé (ně­které) hlavy se po klik­nutí pře­mís­ťují, ob­je­vují se nové in­for­mace atd. V bu­doucnu by to mělo být plně in­ter­ak­tivní systém, ve kterém bude možné pátrat a ob­je­vo­vat jeho „“ta­jem­ství" .(nebo si stačí zob­ra­zit zdro­ják)".

Zdejší hni­jící za­hrádku textů je ale třeba taky ná­le­žitě opra­šo­vat a im­preg­no­vat fun­gi­cidy (Tímhle kr­ko­lom­ným spo­je­ním mám na mysli ko­rek­turu). Mírně jsem zkro­til po­vídky Příběh Cyk­lis­tův a sta­ro­dávný Motor.

Dneska je tu sice hodně no­vi­nek, ale přesto jedna chybí. Re­spek­tive chybí dvě pís­mena: aB.

Víte, že ne­dávno vyšlo nové album Vy­psané fiXy Fe­no­mén? Zrovna včera jsem… no řek­něme, že jsem ho prostě získal. A musím uznat, že je více než dobré. Do­po­ru­čuju. Na­ko­nec ještě jedna po­známka: do lin­kárny přibyl odkaz na stripy xkcd od Ran­dalla Mu­nroea – ge­ni­ální zá­le­ži­tost! Vřele do­po­ru­čuju pro všechny, kdo mají rádi ab­sur­ditu, sar­kas­mus, ma­te­ma­tiku, jazyk a ro­man­tiku, pro­tože o tomhle všem je xkcd. Sám pře­mýš­lím, že udělám pa­ro­dii v rámci 669.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz