k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Miluju Half life 2

12. 7. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Já prostě miluju všechny hry pa­t­řící do nad kte­rými se klene dějový oblouk Half life. Stejně tak mám rád různé an­g­lické pří­zvuky. Jak spolu tahle po­divná kom­bi­nace sou­visí, hned vy­svět­lím.

Tak zaprvé, já už po­čí­ta­čové hry moc ne­hraju. Na­po­sledy jsem dohrál System shock 2, před ním Mirror's Edge a další hry si už ne­pa­ma­tuji. Na hraní nemám čas, chuť, náladu atakdále. Na druhou stranu jsem na You­tube ob­je­vil videa prů­chodů všech mož­ných her. Prostě nějaký člověk hraje hru a občas to ko­men­tuje. Na první pohled to ne­vy­padá ani trohu zá­bavně, ale ve sku­teč­nosti to není špatné. Člověk si hru pro­žije a navíc ušetří spoustu času, pro­tože nemusí všechno pro­chá­zet, zkou­šet, po­stu­po­vat me­to­dou save/load atakdále. Třeba vidět bez­chybný prů­chod super-těžkou Ano­ther World je ne­všední po­dí­vaná, když si uvě­do­míte, že hráč si musel na­zpa­měť za­pa­ma­to­vat, kdy skočit, kam jít, co udělat a všechno to do­ko­nale zvlá­dat. Na druhou stranu takový Metal Gear Solid (a hlavně tedy čtvrtý díl) je film pro­klá­daný hrou. A to myslím na­prosto vážně. Vy­há­zejte z MGS4 rušivé herní vsuvky a máte pa­rádní sed­mi­ho­di­nový film. (BTW: MGS4 bych popsal jako mix­ture of awesomness and fag­go­try – na jednu stranu vy­ni­ka­jící vi­zu­a­li­zace vojáků, na druhou stranu je to hra z Ja­pon­ska, takže nemůže být po všech strán­kách nor­mální).

A právě když jsem pro­plou­val her­ními videi, uvázl jsem také u Half-Life 2: Com­men­tary od Ga­mmy­Go­ose a tam se linky mého pří­běhu spo­jují. Ga­mmy­Go­ose je malíř, který mluví za­jí­ma­vým ak­cen­tem a vy­tvo­řil úžasná ko­men­to­vaná videa k Half Life 2Half Life 2: Epi­sode 2, plná za­jí­ma­vých po­střehů a vtipu.

Na zá­kladě toho jsem dostal straš­nou chuť si znovu zahrát Epi­zodu 2, o které jsem už něco málo napsal a hodně na­fo­til a při hraní mi opět do­chá­zelo, jak je ta hra za­tra­ceně dobře udě­laná ve všech aspek­tech za­hr­nu­jící vy­prá­vění, vi­zu­a­li­zaci a všechno vostatní (zvuk, hudba, ko­o­pe­race atd.).

Sa­mo­zřejmě nesmím za­po­me­nout vy­zdvih­nout všechny epické sou­boje, které hra nabízí: Vortal Combat, první souboj s Hun­tery u vy­sí­lací sta­nice, pře­střelka ve White Forrest Inn a zá­vě­rečný souboj se Stri­dery, který na mě byl trochu moc dlouhý a trochu moc roz­ta­haný. A nej­lepší po­stava celé Epi­zody 2? Jed­no­značně Cecil. Nevíte, kdo to sakra je Cecil? Pak se po­dí­vejte na už zmí­něné video.


Aby toho nebylo málo, udělal jsem té­ma­tický strip 669.331. Pře­čtěte si ho a ne­snažte se mi tvrdit, že to nikoho z vás ne­na­padlo. Ale no tak. Všichni jsme to aspoň jednou zku­sili. (Jinak čís­lo­vání, změny vzhledu a špat­ného data si ne­vší­mejte, nic z toho se ještě ne­stalo).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz