k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Machinae Supremacy mají klip!

9. 10. 2007 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Tahle zpráva pře­bíjí úplně všechno: moji ob­lí­benci ze severu – SID-me­ta­lová sku­pina Ma­chi­nae Supre­macy do světa vy­pus­tila svůj první hu­dební klip Through the lo­o­king glass. Klip si můžete stáh­nout z jejich strá­nek.

Musíme to hrnout dál. Je tady strip 669.122 a ten po­jed­nává o pro­blému lo­kál­ního ne­do­statku kys­líku.

A pak hned Ne­čin­nost. Ne­děste se, jedná se o po­vídku. Ne­čin­nost byla na­psána jako sou­těžní pří­spě­vek do Workshopu ser­veru SASPI. Téma toho li­te­rár­ního ší­len­ství znělo: nejdelší minuta. Při­stou­pil jsem k tomu s ty­pic­kým pří­stu­pem kanónu na zajíce a napsal po­lo­ší­le­nost prv­ního stupně, která se do­dr­žo­vala pra­vi­dla workshopu jenom díky veliké vý­po­moci teorie re­la­ti­vity. Abych pravdu řekl, téměř ne­se­tkala se s úspě­chem nebo po­cho­pe­ním, vlastně s vůbec žádným z těchto ar­ti­klů. Ale to nevadí, snad příště bude líp!

Ne­čin­nost není vlastně ničím jiným něž dalším člán­kem v řetězu Aryt­miePříběh CyklystůvVelkej flám, ze kte­rých vy­chází. I když o po­kra­čo­vání se dá mluvit jenom velice těžko (jde spíš o volnou ide­o­vou in­spi­raci.

Včera jsem si dělal sta­tis­tiky k47čky a víte, že tohle je „300. .(nebo 301., už si ím nejsem úplně jistý)“ ak­tu­a­li­zace a vše­chen text ak­tu­a­li­zací má rozsah 178 nor­mostran? Já to taky ne­vě­děl a trochu jsem se toho zhro­zil (tolik textu prak­ticky o ničem).

Na­ko­nec si trochu za­kři­čím: gááááááááh!

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz