k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Konec svobodné kultury

28. 11. 2008 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Máme pro­blém.

I když to není na první pohled vidět, v sou­čas­nosti pro­bíhá skrytá válka o naše práva a naše sou­kromí, o to, abychom mohli být ještě více sle­do­vaní, ještě více pod kon­t­ro­lou.

A když člověk začne sle­do­vat sou­časné dění a přidá k tomu třeba Les­si­govu Svo­bo­dou kul­turu nebo pro­slovy Coryho Doc­to­rowa, tak se zá­ko­nitě musí na­štvat a nemůže mu být jedno, co se v sou­čas­nosti děje. Si­tu­ace je hrozná, spo­leč­nosti, které těží z au­tor­ského obsahu, se snaží kaž­dého, kdo jenom po­mys­lel na to, že by mohl zko­pí­ro­vat jediný bit jejich dat, ozna­čit za piráta a vzít ho pod krkem. Kul­tura byla od­jak­živa svo­bodná a mohla se li­bo­volně a ne­o­me­zeně vy­ví­jet, ale v sou­čas­nosti se tohle všechno mění. Kul­tura a obsah je vlast­něný a chrá­něný ne­u­vě­ři­tel­nými gi­ganty, kteří chtějí v dů­sledku zvý­šení zisků skon­co­vat se svo­bod­nou kul­tu­rou.

Došla mi tr­pě­li­vost a napsal jsem o tom článek Konec svo­bodné kul­tury, který je dumpem všeho, co se mi v té chvíli honilo hlavou. Ob­sa­huje zmínky o pi­rát­sví a kul­tuře (které jsou spolu ne­od­mys­li­telně spjaty), o ma­ni­a­kální ochraně obsahu, o mi­ze­jící mož­nosti jeho vol­ného šíření a o svo­bodě.

Konec svo­bodné kul­tury je pe­si­mis­tický, pro­tože sou­časná si­tu­ace není bůh-ví jak růžová, ale přesto tu svítá naděje.

A všichni se nejdřív se musíme pe­kelně na­štvat a říct, že toho už máme dost a teprve potom se něco může změnit.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz