k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Konec světa očekávejte v květnu tohoto roku

16. 3. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Tak nám ten 4. se­mestr ba­ka­lář­ského pro­gramu STM (česky: po­kusní krá­líci) pěkně začíná. Ale pravda je taková, že ze všeho nejvíc mě na­dchnula skripta Dis­krátní ma­te­ma­tiky, která jsou pa­rádně zpra­co­vána a uvo­zena ci­tá­tem: Byla to kniha na zabití času pro ty, kteří ho mají paději mrtvý. To člo­věka naplní op­ti­mi­zan­tro­pií, chutí i ne­chutí se do toho pustit.

Taky jsem pro­dě­lal první bra­in­stor­ming naší pra­covní sku­piny z před­mětu MM1 a stál za to. Byl to ve sku­teč­nosti stor­ming, který ne­za­sa­ho­val jenom mozek, ale všechny vnitřní orgány a všechny údy – něco mezi de­ba­tou, hádkou a rvač­kou. Ve sku­teč­nosti jsme se za hodinu a pat­náct minut do­stali k tomu, že cílový pro­dukt je v pod­statě ne­smy­slný, ale to jenom tak na okraj.

Minule jsem tedy sli­bo­val něco od Mor­fi­ona – jed­noho z hrstky od­váž­livců, kteří při­spí­vají na k47čku – a tady to je: So­do­mic and Ho­lot­rope fas­ci­nation. De­ka­dentní, de­pre­sivní, snové, stro­jové, je tam všechno. Sám autor se snažil vy­stih­nout pocit stís­ně­nosti a další ne­i­den­ti­fi­ko­va­telné pocity. Čtěte, žehnám vám!

&& na­ko­nec strip 669.142! Série 669 se po sto čty­ři­ceti dvou dílech stala bi­lancí života a smrti.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz