k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Když musíte, křičte

2. 6. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

A řeknu vám, že se ni někdy chce křičet. Třeba, když jsem ne­dávno radil jed­nomu člo­vě­kovi s pro­gra­mo­vá­ním a ten člověk je… Jak to říct? Na­prosto vy­maš­tě­nej. Ne­chodí na před­nášky, vůbec nic neumí, ne­snaží se a ještě nadává, jaká je Java sračka. Po­ví­dám: Udělej kon­struk­tor s tě­ma­hle pa­ra­me­trama. A on: Já nevím, co je to kon­struk­tor. To si říkám, že buď je tak ne­u­vě­ři­telně blbej, nebo se jenom pře­tva­řuje. Když jsem viděl jeho špage­to­idní kód, tak mi došlo, že se ne­pře­tva­řuje. Mi­le­rád bych se mu vysmál a pak odešel, kdyby jenom on nebyl jeden z těch, kteří za radu na­bíd­nou peníze. Za­pla­til si a tak se stal zá­kaz­ní­kem. Měl by tedy dostat nějaký servis a ne kudlou do pajšlu.

Pak jsem po­má­hal dal­šímu člo­vě­kovi s ně­ja­kým mi­ni­pro­grám­kem a s ním bylo sou­žití ne­po­měrně lepší než s tím nejme­no­va­ným prvním pří­pa­dem. A díky tomu dru­hému, ří­kejme mu pan P., budu příště na tříd­ním srazu pít (v ome­zené míře) za­darmo.

Mi­mo­cho­dem, moje před­po­klady se po­tvr­dily a sle­do­vací me­cha­nismy hlásí, že ná­vštěv­níci hod­notí články, což je čin­nost chvá­li­hodná. Je po­třeba ozna­čit všechno, co se vám nelíbí, abych mohl tento hlas lidu po­sléze ig­no­ro­vat (nebo taky možná ne).

Kaž­do­pádně, otázka zní: a co jako? No dneska tady pořád mluvím o pro­gra­mo­vání, tak teď do stavu online hodím mojí jednu ma­lič­kou uti­litku, která umí zkon­ver­to­vat export Ble­u­Bo­ardí knihy ná­vštěv do SQL, díky které jsem na­sy­pal staré pří­spěvky do sou­časné knihy ná­vštěv. Někomu by se to mohlo hodit, kdyby chtěl mi­gro­vat pryč od BB. Ještě musím pro pro­gramy a po­dob­nou haluz udělat ně­ja­kou extra sekci, do které záhy při­bu­dou nějaké další vy­lo­me­niny, které jsem po ve­če­rech na­cvakal a někomu by se mohly hodit. Ale po­cho­pi­telně to nebude hned. Nejdřív musím pro­lézt všech sedm pev­ných disků, kterým vládnu a po­dí­vat se, co kde je a pak na za­čá­tek kaž­dého sou­boru napsat ně­ja­kou tu li­cenci. A je­li­kož jsem pří­z­ni­vec svo­body, volím GNU GPL 2.

Příště se uvidí co a jak, ale ještě na dnešek jsem při­chys­tal dva stripy: 669.156, který je zase pro lidi po­zna­me­nané Por­ta­lem a pak 669.167, který je od pro­gra­má­torů pro pro­gra­má­tory, ale jinak je ve­li­kou ži­votní prav­dou.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz