k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Když je mi zle, bloguji

16. 5. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Lepší pozdě než vůbec, říkám, když pozdě ode­vzdá­vám se­mestrálky a krčím rameny a pískám si a plivu do kouta a mám ne­místné po­známky na svoje okolí. Tak nějak to chodí na FELu, na in­sti­tuci, kde platí zákon sil­něj­šího a pře­střelky na chod­bách jsou na denním po­řádku.

Ha! Ale teď vážně. Minule jsem sli­bo­val po­vídku a tak je teď tady.

Víte, vždycky jsem byl fas­ci­no­ván ab­surd­ními si­tu­a­cemi náhlé úz­kosti, útěkem před pro­blémy, utr­že­nými po­tá­pěč­skými zvony, ur­va­nými ka­bi­nami výtahů, pa­da­jí­cími a po­tá­pě­jí­cími se věcmi a vždycky jsem dumal jaký by byl Útěk z ex­plo­du­jící pla­nety. Přesně tak se jme­nuje i nová po­vídka-mi­ni­a­tura, ve které je letní pohoda prázd­nin pře­tr­žena ab­surdní udá­lostí. Hlav­ními motivy je přá­tel­ství, od­lou­čení, samota & smutek a proto Útěk přesně zapadá do kon­ceptu o kterém jsem už ně­ko­li­krát psal v blgu, akorát že tady se ne­jedná o útěk, ale o touhu ná­vratu.

Tolik Útěk z ex­plo­du­jící pla­nety. Ale za týden se od po­sledně stalo víc věcí (kromě toho, že jsem něco málo napsal a chys­tám po­lo­au­to­ma­tický ge­ne­rá­tor stripů). Tak třeba jsem ko­nečně do­kou­kal Death Note. Teda ještě před tím jsem shlédl Babel (byl mnohem slabší než 21gramů nebo Amores Peros ) a pak po­sled­ních 8 epizod DN a musím říct, že to byl jednak víc jak čtyř­ho­di­nový rauš a druhak za to Death Note stojí. Pravda, mladej Yagami po­cho­pi­telně umře, ale člověk si trochu po­brečí a tak nějak ho to roz­vorá. Ale stálo to za to a doufám, že nikdy nikoho ne­na­padne udělat ja­ké­koli po­kra­čo­vání. A malé do­po­ru­čení na­ko­nec: Švédstí in­dustrail me­ta­lis­tičtí Pain znějí taky velice so­lidně, zvlášť jejich no­vější alba.

A to je všechno, dobrou noc, po­pří­padě ráno, nebo kte­rou­koli jinou denní dobu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz