k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Každé ráno vykašlávám hroudu hlenu velkou jako pěst malého dítěte a každý večer se zasypávám hlínou jen proto, abych se cítil připraven

14. 10. 2015 (před 6 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Na co se vlastně při­pra­vuji, je otázka do dis­kuze. Stejně tak se dá spe­ku­lo­vat, jestli to má co do činění s ne­dáv­ným faux-in­fark­tem? Jedno je však zcela jisté: Pořád ještě ne­do­kážu fun­go­vat zcela bez stra­chu jako Werner Herzog. Až se mi to podaří, cesta ven bude tak za­tra­ceně snadná…


Ok, tímhle jsem si odbyl pra­vi­del­nou rubriku: kryp­tické na­rážky na možnou se­be­vraždu. Teď k hlav­nímu tématu dne – ně­ko­lika novým kusům Ter­mi­na­lity, které jako vždycky při­chá­zejí se zpož­dě­ním od roku 2010: Ter­mi­na­lita #28 – Mu, Ter­mi­na­lita #29 – Anon (v příští verzi bude tahle část vý­razně zkrá­cena), Ter­mi­na­lita #30 – (beze jména), Ter­mi­na­lita #31 – (beze jména). Vo­dítka jsou ten­to­krát ná­sle­du­jící: T28: „Všichni tihle lidé byli strašně sešlí, osa­mělí a báli se světla.“, T29: do nitra hory, T30: bylo to dávno a T31: sbohem a šá­te­ček. V po­slední části se také na­chází zcela ne­pře­kva­pivé vy­svět­lení pojmu ter­mi­na­lita.

PS #1: Kdyby někdo na­mí­tal, že celá tahle série není nic víc než pří­klad krys­ta­licky špatné prózy, vždycky můžu říct, že to dělám iro­nicky a ob­ra­tem za­žá­dat o azyl mezi hisptery.

PS #2: Příště napíšu něco málo o spo­ji­tosti mezi In­ter­ne­tem Věcí a fe­no­mén spo­ji­tost s ne­dáv­ným skan­dá­lem, kdy chytrá auta Volkswagenu pod­vá­děla v emis­ních tes­tech.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz