k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Kafka, Čapek a Huxley promlouvají

3. 5. 2012 (před 9 lety) — k47 (CC by)

Jak nej­spíš tušíte, mám rád li­te­ra­turu. Její pro­dukci i kon­zu­maci, tvorbu i čtení. Ale se čtením je ten pro­blém, že se do toho člo­věku nemusí chtít a když se mu chce, nemá po ruce knížku nebo ně­ja­kou čtečky ebooků. Na druhou stranu skoro všichni máme po ruce te­le­fon/pře­hrá­vač, který umí pře­hrá­vat hudbu/mlu­vené slovo. Tušíte, kam tím mířím?

Kdyby tak jenom exis­to­val způsob, jak pře­vést li­bo­volný text na mlu­vené slovo… Kdyby jenom exis­to­val způsob, jak au­to­ma­ticky tvořit au­di­o­booky…

Ale počkat text-to-speech ná­stroje a hla­sové syn­te­ti­zéry už exis­tují od tři­cá­tých let. Že by se to dalo nějak využít?

No a přesně tohle je Pro­jekt Kafkastro­jově čtené au­di­o­booky.


V první várce jsem nechal na­mlu­vit 21 děl od Karla Čapka, 7 od Franze KafkyKonec ci­vi­li­zace: aneb Pře­krásný nový světa od Al­douse Hu­xleyho. Po­slech­něte si pár kousků a řek­něte mi, jakou to má bu­douc­nost? Před­nes není do­ko­nalý, je tak trochu hra­natý, ale dá se to po­slou­chat bez větší újmy na zdraví.

<tech­nické okénko>

Srdcem celé ope­race je nej­lepší free TTS pro­gram zvlá­da­jící češ­tinu Epos s hlasem Violka. Ten vy­ge­ne­ruje hro­madu wavů, sox je pak spojí do­hro­mady a zkrátí pomlky, lame vý­sle­dek zkon­ver­tuje na mp3ku a pak už zbývá jenom čekat, než se to na­hraje na net. Všechno je po­spo­jo­váno pár řádky Scaly a Bashe, které ob­chá­zejí různé chyby v Eposu.

Na­prosto stej­ným způ­so­bem jsem vy­ge­ne­ro­val au­di­o­verze mnoha článků tady na k47čce, takže pokud zdejší články ne­chcete číst, můžete je po­slou­chat

</tech­nické okénko>

pokud chcete při­lo­žit ruku k dílu, pak máte v zásadě 4 mož­nosti:

  1. Můžete po­slou­chat au­di­o­booky, hod­no­tit a upo­zor­ňo­vat na pří­padné chyby.
  2. Můžete mi poslat tex­tový soubor s knihou v kó­do­vání utf8, ide­álně roz­dě­lený na jed­not­livé ka­pi­toly.
  3. Můžete do­po­ru­čit ně­ja­kou knihu, která už spadla do public domain nebo je vydána pod ně­ja­kou svo­bod­nou li­cencí
  4. Můžete do­po­ru­čit svo­bodný text-to-speech pro­gram, který má lepší & ži­vější před­nes.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz