k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

K smrti ublogován...

3. 3. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Nikdy se mě moc ne­do­tkl fe­no­mén blogů. I když někdo může na­mí­tat, že sám si blog vedu, ale to není kla­sický weblog, ale je to spíš ve­řejný emoční re­gu­lá­tor. Ale právě v těchto dnech jsem začal číst DGXův La Trine, blog nejen o web­de­signu, který je psaný někdy až s ne­zdra­vou dávkou humoru. Shodou náhod byla La trine ne­dávno pro­dána za 66.666 korun, takže se uvidí, co se z toho vy­klube, ale všichni sa­mo­zřejmě oče­ká­vají to nej­horší.

Asi vás zajímá, proč se na k47čce vy­sky­tuji jenom spo­ra­dicky a pe­ri­oda mezi ak­tu­a­li­za­cemi se stává ne­ú­nosně dlou­hou a když něco vy­pus­tím, tak jsou to hlavně stripy. Stejně jako třeba právě teď, kdy je do stavu živo-mrt­vého uveden strip číslo 669.140, který je o krá­sách pro­gra­mo­vání.

A teď se mi povedl dvo­jitý oslí můstek tam a zpátky. Důvod mé ab­sence je způ­so­ben právě pro­gra­mo­vá­ním. Po dlou­hých letech a mě­sí­cích jsem se roz­hodl, že pře­tvo­řím zdější stránky do jejich páté in­kar­nace, která bude plně dy­na­mická a bude na­bí­zet dříve ne­tu­šené mož­nosti & tak teď po ve­če­rech píšu v php nějaké šílené třídy & metody & proto není čas ani chuť na nic jiného.

Mi­mo­cho­dem, před ne­dáv­nem, jsem zase na­ho­dil knihu ná­vštěv, takže se můžete tam vy­ja­d­řo­vat (pravda, dřív se dalo vy­ja­d­řo­vat úplně ke všemu – tuto vy­mo­že­nost na­ho­dím někdy v bu­douc­nosti).

Teď mě tak napadá další no­vinka, no­vi­nečka, která se tu udála a taky se týká stripů. Nechal jsem se in­spi­ro­vat le­gen­dár­ním xkcd.com a použil ta­mější nápad s al­ter­na­tiv­ním po­pis­kem ko­miksu, který podává do­da­tečné in­for­mace a ne­če­kaná vy­svět­lení.

Ještě te­le­gra­ficky na­ko­nec: 1) Mindless Self-In­dul­gence & Kill­switch engage jsou docela dobré kapely sto­jící za ná­vštěvu ně­ja­kého Centra mrk mrk Le­gální Dis­ti­buce Hudby a 2) nikdy a za žád­ných okol­ností se ne­dí­vejte na film Ken Park.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz