k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Ještě jednou a naposledy stopem po galaxii

1. 8. 2007 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

…aneb Losox po­chyb­nosti

Dneska za­čneme trochu jinak. Za­čneme scre­en­sho­tem mojí plochy. Abych ob­jas­nil svůj po­divný čin, musím říct, že se mi po dlouhé době po­da­řilo při­způ­so­bit si svůj desktop, aby se mi líbil a ze sou­čas­ného stavu mám dobrý dojem. Z onoho ob­rázku se dá vy­po­zo­ro­vat ně­ko­lik věcí: že mám rád jed­no­du­ché motivy a čer­no­bílá úplně stačí, že čtu mangu, že můj uži­va­tel­ský účet se jme­nuje k47, že můj po­čí­tač má jméno Mi­gh­ty­Book a taky že na no­te­booku mám Linux. Je to trestné? Ne-po-chyb-ně.

Na tuto dobu jsem plá­no­val ve­li­kou změnu, která za­třese sa­mot­nými zá­klady k47čky a uvrhne nás do doby re­lačně-da­ta­bá­zové. Bylo by to sice moc pěkné, ale zase bych ztra­til svo­bodu, jak pre­zen­to­vat svoje lehce cha­o­tické uni­ver­zum. Takže až někdy příště. Pro­jekt k47 verze 9, ale nebyl do země za­du­pán kom­pletně, při­nesl nám nový shout­bo­ard a knihu ná­vštěv (knihu na­ho­dím poz­ději).

Tolik tedy k tech­no­lo­gicé op­ti­mi­zan­tro­pii. Je to jenom jedna stránka věci. Pak je tu sa­motný obsah a to mi jistě dáte za pravdu, že ten je daleko dů­le­ži­tější. Sa­mo­zřej­mostí je kla­sický strip 669.111. Když ho budete číst ne­za­po­meňte, že do konce světa zbývá 669 vteřin a od­po­čet běží.

Taky jsem psal. Na kla­vi­a­tuře mého laptopu vzniklo ně­ko­lik strá­nek textu, ně­ko­lik pro­za­ic­kých pro­duktů, prostě po­vídky. Není to další Světlo v zádech, je to něco men­šího, něco ta­ko­vého jako velice ne­přímé po­kra­čo­vání Aryt­mie, které nese název Příběh cyk­lis­tův. A nese se ve velice po­dob­ném duchu jako první Aryt­mie. Příběh cyk­lis­tův vy­práví o cyk­lis­tovi, který utíká a ani přesně neví před čím. Šest­náct let zbě­si­lého úprku před Bestií v sedle kola bez pře­stávky, ale vlastně proč? To je nástin pří­běhu. Taky se tu mihne De­tek­tiv (ti kdo četli Ar to zcela jistě ocení) + pasáž o se­xu­a­litě hlav­ního hrdiny, která se lehce vymyká ma­jo­ri­tám. Bavte se stejně jako jsem se bavil já, když jsem tu špínu dat­lo­val na klá­ves­nici.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz