k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Je třeba vykydat chlív #4

1. 8. 2011 (před 10 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Kydání chlívů je moje dlou­ho­dobé hobby ve zve­řej­ňo­vání článků na které jsem nějak za­po­mněl a ty články po letech tlení na dně ar­chivu ztra­tily re­le­vanci a sex-appeal a teď jsou tak nějak k ničemu. Ale abysme se mohli po­hnout vpřed musíme spálit všechno, co je za náma, žejo? Takže kydám a pálím a po­hy­buji se vpřed.

První zá­stupce staré chlév­ské mrvy je článek o pro­gra­mo­va­cím jazyce Groovy – ar­che­o­lo­gický nález z doby, kdy jsem ještě byl mladý, hloupý a pro­gra­mo­val v Groovy. Pak tři zářezy o Scale: za prvé Roz­dě­lení vel­kých tříd ve Scale pomocí traitů a self-typů, za druhé skript pro De­tekci du­pli­cit­ních sou­borů a za třetí skript, který ukládá his­to­rii REPLu.

K pro­gra­mo­vání ještě jednu věc a pak opus­tíme tenhle Tu­rin­gův ná­stroj zkázy: Už ně­ja­kou dobu jsem chtěl pu­b­li­ko­vat kom­pletní zdro­jáky Stri­pBota, tak tady jsou. Abych byl upřímný, jde o jeho 3. ite­raci na­psa­nou ve Scale. První verzi jsem napsal v Groovy, druhou v Javě a teprve třetí v jazyce Bohů (ne, ne­mlu­vím o Lispu, Lisp je mi­mo­zem­ská tech­no­lo­gie). Tři verze ve třech ja­zy­cích, to by snad sta­čilo, ne? Nor­mál­ním lidem ano, ale já po­slední dobou do­stá­vám nutkání to pře­psat do jazyka Go. To bude asi nějaká nová du­ševní cho­roba.

Hráli jste System Shock 2? Po­zna­me­nal vás stejně jako mě? Začali jste jako já zá­ro­veň mi­lo­vat a zá­ro­veň ne­ná­vi­dět ďá­bel­skou Shodan? Mrazí vás jako mě v zádech, kdy­koli když si vzpo­me­nete na neživé pro­story vesmírné lodi Von Braun? (Pro ne­vzdě­lané burany nebo hráče, kteří jsou příliš mladí a SS2 nikdy ne­hráli, jde o klenot, který mnoho lidí řadí mezi nej­lepší hry všech dob.) A taky jako já pře­mýš­líte, jaký by měl být hy­po­te­tický System Shock 3? Po­slední náčrt pří­běhu fik­tiv­ního po­kra­čo­vání jsem sepsal tady.

Kdysi dávno jsem rozjel sérii Nej­lepší filmy všech dob, což byl jenom seznam filmů, které se mi líbili. Nej­lepší pro mě, po­cho­pi­telně. Tak tady je za­padlá třetí část.

A to by snad sta­čilo, ne? Příště sem zase po tisíci letech vysypu nějaké stripy.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz