k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Je třeba vykydat chlív #3

29. 9. 2010 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Bylo na čase zase vy­ky­dat chlív.

Asi takhle: Můj TODO list už dávno pře­sáhl únos­nou mez. Teď má ve­li­kost lehce přes 100 kB, což je při­bližně o 100 kB víc, než by se mi líbilo, takže v zájmu za­cho­vání du­šev­ního zdraví musím kydat.

Mrvou na vy­ky­dání je druhý update ab­surdní po­vídky Abs, která se točí kolem naší sku­piny čtyř do­časně ne­pří­čet­ných mla­dých mužů. Nejde o žádný nový ma­te­riál, jsou to jenom od­ře­zky, které zbyly z mi­nu­lého updatu a já je po­sle­po­val ně­ko­lika novými větami ne­valné kva­lity. Takže asi tak.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz