k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Je na čase si posvítit na síťový Post-humanismus

28. 9. 2012 (před 9 lety) — k47 (CC by)

Je čas na Po­jí­dače snů – divoké úvahy na téma post-hu­ma­nismu a ex­terní/in­terní in­te­li­gence.

Post-hu­ma­nis­mus, kon­krétně jeho trans-hu­ma­nis­tická odnož – je fi­lo­so­fický směr, který se věnuje ne­vy­hnu­telné even­tu­a­litě, že tech­no­lo­gie vý­razně změní člo­věka k lep­šímu: od­straní stár­nutí a k ne­po­znání vy­lepší in­te­lek­tu­ální a fy­zické mož­nosti je­dince. Myš­len­ková cesta trans-hu­ma­nis­tic­kými kraji vždycky vede k více či méně od­váž­ným myš­len­kám do světa, který si umíme jenom stěží před­sta­vit a ani v nejmen­ším ho ne­do­ká­žeme před­ví­dat.

A co když do­sáh­neme určité formy trans-hu­ma­nismu pro­střed­nic­tvím In­ter­netu a Sítě, která nás všechny in­timně pro­pojí? Už teď všichni ko­mu­ni­ku­jeme pro­střed­nic­tvím jediné super-sítě. Kam až trend slou­čení může zajít a jaký to může mít vliv? O tom jsou Po­jí­dači snů.


V mém uva­žo­vání jsou zcela zá­sadní pojmy ex­terní in­te­li­gencein­terní in­te­li­gence. Ex­terní in­te­li­gence je tvo­řena ex­ter­ními služ­bami (před­stavte si Google), které exis­tují mimo náš mozek; in­terní in­te­li­gence je ve­sta­věná přímo do našeho ner­vo­vého sou­strojí nebo exis­tuje mimo, ale máme ji zcela pod kon­t­ro­lou. Hlavní rozdíl je v tom, že ex­terní in­te­li­gence se ptáme a ona nám odpoví, aniž by vy­zra­dila způsob a lo­gický proces, kterým se dobrala k vý­sledku a není vy­lou­čeno, že nám může z ja­ké­ho­koli důvodu lhát. Kdežto in­terní in­te­li­gence sídlí v ex­pan­do­vané ner­vové sou­stavě je­dince a jsou jí známy všechny in­for­mace i pro­cesy od­vo­zo­vání, úsudku a uva­žo­vání. Když se ze­ptáme ex­terní in­te­li­gence: „jaké jsou nej­lepší re­stau­race na cestě odsud do Ber­lína,“ ona nám může po­skyt­nout seznam, k jehož se­sta­vo­vání po­u­žije všechna do­stupná fakta (včetně sku­teč­ností o ta­za­teli) a tady skončí. Kdežto in­terní in­te­li­gence (ve­sta­věné do aug­men­to­va­ného ner­vo­vého sytému ta­za­tele) nám vyjeví neje­nom vý­sle­dek, ale i všechny pro­cesy a od­vo­zení, které k němu vedli.

Rozdíl mezi oběma pojmy je zdali nám ona in­te­li­gence patří nebo jestli si ji jenom pro­na­jí­máme. Ex­terní in­te­li­gence je out­sour­cing do míst, která nemáme pod kon­t­ro­lou a ne­mů­žeme ověřit, že nám nelže.

S dvo­jicí ex­terní/in­terní sou­visí P2P in­te­li­gence, která se (hlavně svým umís­tě­ním) podobá té ex­terní, ale má pře­kva­pivě mnoho rysů in­terní. P2P in­te­li­gence je dis­tri­bu­o­vaná a ne­ptáme se na od­po­věď jed­noho moc­ného pro­střed­níka, ale na shodu v ná­zo­rech mnoha mě rov­ných. Aby někdo změnil názor P2P sítě, musí (pokud je dobře na­vr­žená) ovliv­nit vět­šinu zú­čast­ně­ných. To se podobá pří­stupu Bit­Co­inu: v in­ter­netu ne­mů­žeme pře­vá­dět peníze bez nějaké dů­vě­ry­hodné třetí strany (pokud ne­u­va­žu­jeme kvan­to­vou me­cha­niku). Ob­vykle je ta­ko­vou třetí stra­nou banka a i v pro­středí Bit­Co­inu takové entita exis­tuje, ale je dis­tri­bu­o­vaná mezi všechny zú­čast­něné strany – pravda je dis­tri­bu­o­vaná a pravda je za­lo­žena na shodě.

Dále je velice dů­le­žitý rozdíl mezi: vlast­nic­tvímkon­t­ro­lou, ale o tom se ro­ze­píšu až někdy příště.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz